Kończąca się umowa dzierżawy nie jest przeszkodą przy występowaniu o pomoc z PROW - takie zapewnienie przekazał Waldemar Humięcki, prezes ANR, odpowiadając na pytanie Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Zgodnie z przepisami, ustalając wielkość ekonomiczną oraz powierzchnię gospodarstwa posiadanego przez rolnika w przypadku gruntów dzierżawionych z ZWRSP bierze się pod uwagę wyłącznie grunty dzierżawione na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. I chociaż w zasadzie umowy dzierżawy, których termin wygaśnięcia jest dłuższy niż 1 rok nie są przedłużane, to zamiar uczestniczenia w programach finansowanych albo współfinansowanych ze środków pomocowych stanowi podstawę do uznania,  że wcześniejsze przedłużenie umowy jest uzasadnione gospodarczo.

„Umowy dzierżawy mogą być wydłużane na okres do 15 lat jeżeli dzierżawcą jest osoba prowadząca gospodarstwo rodzinne w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego oraz do 8 lat w przypadku pozostałych dzierżawców. Okresy te, uwzględniają możliwość udziału rolników w programach finansowanych albo współfinansowanych ze środków pomocowych, dla których wymagany jest 7-letni okres dzierżawy” – wyjaśnił prezes ANR.

„W przypadku dzierżawców, którzy zamierzają uczestniczyć w programach pomocowych i prawidłowo wywiązują się z umów dzierżawy - wnioski o wydłużenie okresu dzierżawy na czas niezbędny do realizacji programu należy rozpatrywać niezwłocznie” – dodał.

Dzierżawca powinien więc złożyć  wniosek o wydłużenie umowy z uwagi na zamiar uczestnictwa w programach pomocowych -  nie musi przy tym przedstawiać Agencji kopii złożonego wniosku do ARiMR ani też pisma ARiMR stanowiącego wezwanie do uzupełnienia wniosku m.in. w zakresie spełnienia wymagań dotyczących czasookresu trwania umowy dzierżawy. Takie dokumenty dzierżawca powinien przedstawić jednak w chwili podpisywania aneksu wydłużającego umowę dzierżawy. Jeśli przedłużenie umowy dzierżawy następuje ze względu na uczestnictwo lub zamiar uczestnictwa w programach pomocowych, w umowie dzierżawy należy zamieścić zapis umożliwiający Agencji wcześniejsze rozwiązanie umowy, jeżeli dzierżawca zrezygnuje z uczestnictwa w programie, bądź utraci prawo do realizacji tego programu – zastrzegła ANR.