Nie od dziś mówi się o negatywnym wpływie intensywnego rolnictwa na środowisko naturalne. Używanie nadmiernych ilości nawozów sztucznych doprowadziło do eutrofizacji wód gruntowych oraz przesolenia i wyjałowienia gleb. Intensywny wypas zwierząt powoduje emisję gazów cieplarnianych, a maszyny rolnicze, w wyniku spalania paliwa, wydzielają ogromne ilości dwutlenku węgla do atmosfery. Do tego należy doliczyć długie łańcuchy dostaw, które tylko zwiększają ślad węglowy na świecie. Według PCC (Międzyrządowy Zespołu ds. Zmian Klimatu) w 2005 roku rolnictwo odpowiadało za 10-12% całkowitej globalnej emisji gazów cieplarnianych, szacowanej na 5,1 do 6,1 gigaton ekwiwalentu CO2.

Nic dziwnego, że zarówno konsumenci jak i rządy wielu państw kładą ostatnio coraz większy nacisk na zrównoważenie rolnictwa poprzez skrócenie łańcucha dostaw, a także promowanie działań mających na celu sekwestrację dwutlenku węgla w glebach.

Co to jest sekwestracja węgla i na czym polega rolnictwo węglowe?

Sekwestracja węgla to nic innego jak retencja węgla i jego związków w glebie, a ściślej mówiąc - w materii organicznej gleby, zwanej również humusem. Humus glebowy, a konkretnie ogół związków organicznych składających się na materię organiczną, w zależności od jej rodzaju i jakości, zawiera od 50 do 70 proc. węgla pochodzenia organicznego. Rolnictwo węglowe z kolei to wdrażanie działań, które przyczyniają się do sekwestracji węgla w glebie. Wiele praktyk sprzyjających temu procesowi jest już rolnikom bardzo dobrze znana, ba! wielu rolników nie wie nawet, że od lat praktykują rolnictwo węglowe w swoim gospodarstwie. Przyjrzyjmy się więc i omówmy czynniki, które sprzyjają zwiększeniu ilości materii organicznej w glebie, a także zmniejszają emisję CO2 do atmosfery i wiążą węgiel w glebie.

Pierwszym, podstawowym czynnikiem, który sprzyja lub zmniejsza sekwestrację węgla jest płodozmian, czyli dobór gatunków roślin uprawnych w gospodarstwie. Cechą dobrego płodozmianu jest nie tylko jego bioróżnorodność i przynoszenie korzyści finansowych, ale i dodatni bilans materii organicznej, która dostarczana jest glebie po każdym cyklu uprawy. Płodozmian ukierunkowany na uprawę jednej grupy roślin, lub monogatunkowy przyczynia się do jednokierunkowego pobrania składników pokarmowych z gleby, a także do zmniejszenia ilości humusu.

Drugą praktyką stosowaną w rolnictwie węglowym jest wprowadzenie do płodozmianu międzyplonów, zwanych również plonem wtórym. W gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą międzyplony są cennym źródłem paszy dla zwierząt. Dodatkowo okrywają glebę, dzięki czemu nie jest ona narażona na działanie erozji wodnej i wietrznej. Rośliny wysiewane jako międzyplon wiążą CO2 w procesie fotosyntezy i wbudowują dwutlenek węgla do swoich tkanek przy jednoczesnym wydzielaniu tlenu, zmniejszając tym samym stężenie wspomnianego gazu w atmosferze. Zaorane lub ztalerzowane rośliny międzyplonowe stanowią ważne źródło materii organicznej w glebie. Szacuje się, że regularnie wprowadzane międzyplony mogą łagodzić emisję CO2 o ~100 do 150 g CO2 e/m2/rok.

Trzecim czynnikiem pozytywnie wpływającym na zwiększenie humusu w glebie, czyli pośrednio sekwestrację węgla, jest stosowanie nawozów naturalnych w postaci np. obornika, gnojowicy czy kompostu, które są bogate nie tylko w NPK, ale i mikroelementy. Ostatnimi ważnymi praktykami charakterystycznymi dla rolnictwa węglowego jest wprowadzenie do gospodarstwa rozwiązań rolnictwa precyzyjnego, które pozwolą na zmniejszenie zużycia nawozów sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin, a tym samym zmniejszą wydatki na środki produkcji. Mówiąc o sekwestracji węgla nie można zapomnieć o bezorkowych metodach uprawy gleby, które nie narażają materii organicznej na mineralizację, lecz powodują jej systematyczny przyrost poprzez humifikację resztek organicznych w wierzchnich warstwach gleby.

W warunkach środowiskowych Polski konieczne jest także pamiętanie o regularnym wapnowaniu gleb, które przyczynia się do powstania gruzełkowatej struktury gleby, pozytywnie działa na mikroorganizmy, zwiększa dostępność składników pokarmowych i ogranicza ich wymywanie, a także ma niebagatelny wpływ na przyrost ilości materii organicznej - tylko humus bogaty w związki wapnia jest humusem wartościowym.

Rolnictwo węglowe – eAgronom pozwoli na tym zarobić

Jak widać na podstawie omówionych wyżej przykładów, rolnictwo węglowe jest rolnikom z pewnością dobrze znane. Retencjonowanie węgla w glebie w postaci jego związków organicznych i redukcja gazów cieplarnianych w wyniku wdrażania przytoczonych wcześniej praktyk generują tzw. kredyty węglowe. Kredyty te można następnie z zyskiem sprzedać korporacjom, które już teraz szukają dostawców jednostek węgla.Prawomocne kredyty węglowe w rolnictwie węglowym muszą być powiązane z usuwaniem lub redukcją gazów cieplarnianych, które weryfikuje się za pomocą pomiarów. Aby kredyty węglowe zostały przyznane gospodarstwu musi ono przejść audyty, testowanie i monitorowanie poziomów materii organicznej, czyli ilości węgla w glebach.

Pierwsi rolnicy w Polsce już od ponad roku uprawiają węgiel i uczestniczą w programie węglowym eAgronom, a także otrzymują wypłaty za wygenerowane kredyty węglowe. W tej chwili w Polsce w programie węglowym eAgronom uczestniczy ponad 150 gospodarstw rolnych, w tym największe gospodarstwa na terenie całego kraju. Warto również dodać, że zainteresowanie sprzedażą kredytów węglowych przez rolników stale rośnie.

Trzeba także podkreślić, że eAgronom jako jedyny w Polsce zapewnia certyfikację kredytów węglowych. Oznacza to, że kredyty węglowe wygenerowane w ramach Programu węglowego eAgronom są zgodne z najwyższymi wymaganiami instytucji regulujących oraz mogą być legalnie sprzedawane. Ma to ogromne znaczenie dla cen generowanych kredytów na rynku oraz dla akceptacji ich przez Unię Europejską w przyszłości.

Przystąp do programu eAgronom i wprowadź zmiany w swoim gospodarstwie!

Aby móc generować i sprzedawać kredyty węglowe korporacjom niezbędne jest przystąpienie do programu węglowego. Jest on nie tylko okazją do zwiększenia dochodów gospodarstwa, lecz także do zabezpieczenia jego przyszłości pod kątem środowiskowym. Każdy rolnik, po ustaleniu bazowej ilości produkowanych przez niego jednostek węgla, rozpoczyna wdrażanie praktyk zgodnie z indywidualnym programem eAgronom. Plan ustalany jest na podstawie całościowej analizy gospodarstwa dokonywanej przez specjalistów eAgronom. Dzięki poprawnie stosowanym działaniom rozpoczyna się proces generowania kredytów, których ilość określana jest na podstawie analizy danych z farmy. Każde gospodarstwo może następnie podjąć decyzję o sprzedaży dostępnej ilości wygenerowanych kredytów węglowych, co stanowi dodatkowe źródło dochodu.

Uczestnictwo w programie kredytów węglowych jest opcją, która zwiększa potencjał dochodowy rolnictwa węglowego. Zarobki obliczane są na tonę węgla sekwestrowanego w glebie. eAgronom jest jedyną w Polsce firmą, która wspomaga rolników w generowaniu certyfikowanych kredytów węglowych i ich odsprzedaży partnerom. Uczestnicy programu węglowego nie muszą zatem obawiać się problemów związanych dalszymi krokami uczestnictwa w projekcie.

Materiał sponsorowany powstał we współpracy z eAgronom, partnerem tegorocznej edycji konferencji ,,Narodowe Wyzwania w Rolnictwie".