Jak ARR skomentuje wnioski pokontrolne NIK? Czy likwidacja Elewarru jest potrzebna i dlaczego ma być wyjściem z sytuacji? Czy możliwa jest jeszcze prywatyzacja Elewarru, podobno uchwalona przez rząd 26 maja? Jak wygląda obecnie przechowywanie państwowych rezerw zbóż? Dlaczego Elewarr wykorzystywał swoje magazyny tylko w 40 proc.? - takie pytania przesłaliśmy tydzień temu do ARR.

Poniżej całość otrzymanej odpowiedzi. Potraktujmy ją jako punkt wyjścia do dyskusji, czy Elewarr może się przydać polskiemu rolnikowi i polskiemu państwu.
Oto co o sytuacji wokół Elewarru mówi – i czego nie mówi – ARR (pisownia zgodna z oryginałem):

"W nawiązaniu do Pani pytań dotyczących przechowywanie zbóż i wykorzystania powierzchni magazynowej informuję, że łącznie z powierzchnią bedącą w dyspozycji firm przetwórczych i handlowych zdolność składowania szacowana jest na około 21- 22 mln t. Dodajmy, że sukcesywnie od kilku lat ulega ona wzrostowi. Warto zwrócić uwagę, że jeszcze w 2003 roku kwalifikowana powierzchnia przechowalnicza w gospodarstwach producenckich wynosiła zaledwie ok. 5mln. t. Pod koniec roku 2013 wynosiła już 14 do 15 mln. t. Tak duży wzrost możliwy był dzięki wsparciu pochodzącemu z Unii Europejskiej.

Ze względu na duże wahania cen od zbiorów do nowych plonów zakłady przetwórstwa zbożowo-młynarskiego, mieszalnie pasz oraz zakłady przetwórstwa tłuszczowego nie gromadzą dużych zapasów. Kupują surowiec na bieżąco- co mocno ogranicza zakres współpracy z firmami przechowalniczymi.

Warto zwrócić tu szczególną uwagę, że brak pełnego wykorzystania powierzchni przechowalniczej jest problemem z którym borykają się wszystkie duże magazyny. Dodatkowo jego skale problemu zwiększa polityka dużych firm handlowych eksportujących ziarno z kraju. Firmy te kupują zboże, rzepak, kukurydzę bezpośrednio w magazynach producentów zawierając kontrakty sprzedaży z terminem odbioru w późniejszym okresie – cena składowania wliczona jest w cenę zakupu.

Podawana przez Spółkę wielkość wykorzystanej powierzchni magazynowej ( zasyp %) odnosi się do masy ( w tonach) składowanych wszystkich asortymentów. Powierzchnia nominalna magazynowa liczona jest dla pszenicy. W przypadku składowania jęczmienia ( gęstość 0,62 kg/hl) , rzepaku, kukurydzy o mniejszym ciężarze objętościowym, zajmowana powierzchnia jest znacznie większa. Powierzchnia technologiczna jest większa o około 15% od podawanej i uwzględnia faktyczny zasyp zbóż związany z upakowaniem poszczególnych komór, różną gęstością ziarna, koniecznością przechowywania w oddzielnych komorach z uwzględnieniem właściciela, segregowania wg jakości w danym asortymencie oraz komór przeznaczonych do celów operacyjnych ( przemieszania, konserwacji zbóż w elewatorze). W przypadku składowania rezerw państwowych konieczność składowania oddzielnie poszczególnych roczników powoduje dodatkowy wzrost różnicy powierzchni zasypu kartotekowego i technologicznego .

W związku z powyższym technologiczny średnioroczny zasyp na poziomie w roku 2013 – 57,4%, w roku 2014 – 61,5% należy uznać w porównaniu z innymi tego typu jednostkami za zadawalający. Należy zwrócić uwagę, że w okresie żniw i bezpośrednio po nich ( miesiące: sierpień-październik) powierzchnia magazynowa w większości elewatorów była w pełni wykorzystana i wynosiła około 70% ( w tonach) zaś technologiczna blisko 95%.

Tylko magazyny portowe i przy zakładach przetwórczych mają wielokrotną rotację.

Szanowna Pani Redaktor, odnosząc się do ostatnich doniesień informujemy, że prawidłowość zasad i wysokość wynagrodzeń były potwierdzane wielokrotnie w różnych opiniach prawnych. Żadna z późniejszych kontroli ich nie zakwestionowała. Prezes ARR niezwłocznie po powołaniu wnikliwie zapoznał się z kondycją ELEWARRU i podjął szereg kroków zmierzających do ustabilizowania sytuacji organizacyjnej i finansowej spółki. To z jego inicjatywy Zarząd Spółki został zmniejszony do jednej osoby, a Rada Nadzorcza do trzech członków. Likwidacji uległo również stanowisko dyrektora generalnego.

Ponadto realizowane przez Spółkę ELEWARR działania stawiają ją w gronie dobrych i wiarygodnych partnerów rynkowych, a jej wyniki finansowe uległy znacznej poprawie. Stanowisko ARR w powyższym zakresie jest konsekwentnie i jednoznacznie podzielane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o czym świadczy m.in. pismo MRiRW z dnia 16.06.2011 r, załączone do informacji NIK o wynikach kontroli funkcjonowania spółki ELEWARR."