Posłowie PSL zastanawiają się, jak pomóc najuboższym.

 

Więcej:Będzie 500 plus dla seniorów?

Przygotowali teraz projekt ustawy, który zmierza do likwidacji obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających emeryturę lub rentę. „Wejście w życie ustawy spowoduje, iż emeryci i renciści będą otrzymywać świadczenia w wysokości emerytur/rent w kwocie brutto” – podają w uzasadnieniu. Emeryci nie odprowadzają podatku dochodowego w wielu krajach UE, m.in. na Węgrzech, Litwie i w Bułgarii.

Przewidziano wprowadzenie mechanizmu zapewniającego jednostkom samorządu terytorialnego wpływy z podatku od osób fizycznych na poziomie 102 % z roku poprzedzającego – wyrównanie miałoby następować z budżetu państwa.

W uzasadnieniu podano następujące przykładowe wyliczenie wysokości emerytury netto:

• 1600,00 zł (brutto) - 144 zł (ub. zdrowotne) - 118,00 zł = 1338 zł netto.

Projekt ma pobudzić gospodarkę:

„Projekt ustawy spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu państwa w sposób bezpośredni z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki zdrowotnej, jednak wzrost dochodów osób pobierających emerytury i renty zwiększy udział budżetu państwa z podatków od towarów i usług.

Budżet państwa odnotuje zmniejszone wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości ok. 15 mld zł, natomiast składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego będą niższe o ok. 13 mld zł. Biorąc pod uwagę zwiększenie świadczeń emerytalno-rentowych wpływy do budżetu zostaną zwiększone poprzez podatek VAT”.

Projekt dotyczy emerytur i rent wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – zarówno jak i tych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Projekt w załączniku. Został złożony 21 grudnia,trafił teraz do zaopiniowania przez BL i BAS.