Europejski Bank Centralny podał kurs euro w ostatnim roboczym dniu września: to 4,3042.

Średni kurs z całego września wyliczono na 4.2693 zł.

We wrześniu euro było najtańsze 5. dnia miesiąca: 4.2361 zł, a najdroższe wczoraj, 28 września: 4.3122.

Kurs z ostatniego dnia września jest zwykle stosowany do przeliczenia dopłat bezpośrednich.

Państwa wypłacające swoim beneficjentom dopłaty w walucie innej niż euro dokonują przeliczenia na walutę krajową kwoty pomocy wyrażonej w euro na podstawie ostatniego kursu walutowego ustalonego przez Europejski Bank Centralny przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana - zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej.

Zastrzeżono, że „W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego, w należycie uzasadnionych przypadkach, państwa członkowskie mogą zadecydować o dokonaniu przeliczenia na podstawie średniej kursów walutowych ustalonych przez Europejski Bank Centralny podczas miesiąca przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana.”

W Polsce zawsze do wyliczenia stawek dopłat stosowano kurs z ostatniego dnia września, w ubiegłym roku ten kurs wynosił 4,3192 zł za 1 EUR.

Od 16 października mają być w tym roku płacone 70-procentowe zaliczki dopłat. Wysokość stawek poznamy lada dzień, minister rolnictwa określi je w rozporządzeniu.

W tym roku nie podano szacunkowych stawek dopłat w euro.

Więcej o tym i ubiegłoroczne stawki szacunkowe: 

Szacunkowych stawek dopłat w euro w tym roku nie ma

 Tegoroczne stawki płatności bezpośrednich:

Jakie stawki dopłat bezpośrednich?