Jak informuje minister przed sejmową Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ma się zająć tym problemem na jutrzejszym posiedzeniu, na ukończeniu są prace nad „programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu”. 4 kwietnia program przyjął już Komitet Stały Rady Ministrów.

W projekcie przyjęto, że prowadzący produkcję rolną są zobowiązani do dostosowania powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych (odchodów zwierzęcych) do podanych w Programie wymogów, w terminie do:

1.       31 grudnia 2021 r. – dla hodujących więcej niż 210 DJP, w tym podmioty prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub świń powyżej 2 000 stanowisk świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;

2.       Do 31 grudnia 2024 – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt z liczbie równej lub mniejszej niż 210 DJP.

 „Zgodnie z art. 400a ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. z póżn. Zm.) przedsięwzięcia związane z wdrożeniem przedmiotowego Programu będą finansowane ze środków Narodowego oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W uzasadnieniu do ustawy wskazuje się, iż finansowanie przedsięwzięć związanych z wdrożeniem programu działań nastąpi przez instrumenty zwrotne, zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Przewiduje się również uruchomienie dodatkowego finansowania ze środków PROW 2014-2020” – podaje minister w informacji.

Więcej o nowych wymogach: Azotany pod kontrolą w całym kraju – bez OSN

Nowe wymagania dotyczące przechowywania nawozów naturalnych będzie musiało spełnić prawie 543,5 tys. gospodarstw, które obecnie znajdują się poza OSN. Jak dodaje MGMiŻŚ, przewidywane nakłady na nową infrastrukturę mają wynieść wg IERiGŻ około 1 181 mln zł „jednak na obecnym etapie prac nad projektem rozporządzenia nie ma możliwości dokładnego oszacowania tych wydatków” – podano.