Projekt dotyczy wprowadzenia regulacji zapewniających kontrolę użytkowania w Polsce zasobów genetycznych pozyskanych z państw, które prawnie uregulowały do nich dostęp, zgodnie z protokołem z Nagoi; określa zadania i właściwość organów administracji publicznej, zasady i tryb kontroli uzyskania, posiadania i wykorzystania zasobów genetycznych oraz zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 511/2014.

Jak powiedział poseł Jan Krzysztof Ardanowski, Komisja Rolnictwa po raz pierwszy zajmuje się taką sprawą. Przedłożony projekt ustawy, określający odpowiedzialność za te kwestie i przypisujący odpowiedzialność w tym zakresie resortowi ochrony środowiska, uznał za „rozsądny”.

Również poseł Dorota Niedziela zgodziła się, że to Ministerstwo Środowiska powinno nadzorować te sprawy, gdyż rolnictwo zajmuje się tylko wycinkiem tego tematu, dotyczącym upraw i hodowli.

Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa także zgodził się z takim podejściem. Zwrócił tylko uwagę, że wątpliwości resortu budzi duża rozpiętość kar i ich mało określone zasady wymierzania, „brak balansu” w tym zakresie między instytucjami przechowującymi i udostępniającymi zasoby, a tymi podmiotami, które korzystają z nich komercyjnie.

Ostatecznie przyjęto opinię do projektu.