Sprawozdania będą przekazywane elektronicznie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych.

- Dotychczas Ministerstwo Finansów miało dostęp tylko do danych o dochodach budżetowych z tych podatków oraz o skutkach ulg i zwolnień. Po znowelizowaniu ustawy ministerstwo zyska dostęp do danych o podstawie opodatkowania poszczególnymi podatkami, powierzchniach lub zwolnieniach z opłat na podstawie, na mocy uchwał rady gminy, a także do aktualnych stawek podatkowych w poszczególnych gminach – tak projekt scharakteryzowała wczoraj w Sejmie poseł Małgorzata Zwiercan.

Do projektu przychylnie odnieśli się wszyscy uczestnicy debaty.

Również poseł Jerzy Gosiewski był zainteresowany uzyskaniem informacji pochodzącej z tych sprawozdań i zauważył:

- Dotychczas brakowało sprawozdawczości dotyczącej podatków, w stosunku do których istnieją i są powszechnie wykorzystywane instrumenty władztwa podatkowego gmin.

Poseł pytał:

- Panie ministrze, kiedy będzie możliwe – w wyniku wprowadzenia tej ustawy – uzyskanie informacji, która gmina w moim województwie, województwie warmińsko-mazurskim, w jakiej wysokości stosuje stawki zwolnienia od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego?

Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Janczyk wyjaśnił, że dane dla województwa warmińsko-mazurskiego będą mogły być przygotowane w lipcu na bazie tych materiałów, które będą złożone do dyspozycji ministerstwa.

- Raporty też będziemy udostępniać. Będzie taka możliwość – zadeklarował wiceminister i tak uzasadnił potrzebę zmian:

- Chodzi nam o to, żeby samorządy nawzajem mogły przyjrzeć się prowadzonej przez siebie polityce w zakresie podatków lokalnych. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego w czasie swoich posiedzeń często zajmowała się właśnie tą kwestią i właściwie ta propozycja zmian ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wychodzi naprzeciw temu postulatowi zgłaszanemu na jej forum.

Wiceminister podkreślił, że „ta operacja nie będzie uciążliwa dla gmin, jeśli chodzi o sprawozdania, i nie będzie wymagała dodatkowych kosztów ani nie wzrośnie z tytułu tej regulacji zatrudnienie w jednostkach samorządu terytorialnego.”