PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Gwarancja a rękojmia przy umowie sprzedaży

Gwarancja a rękojmia przy umowie sprzedaży
Różnice pomiędzy uprawnieniami wynikającymi z gwarancji a uprawnieniami wynikającymi z tytułu rękojmi za wady towaru są bardzo duże

Autor:

Dodano:

Tagi:

Rolnik w codziennych sytuacjach zazwyczaj ma status konsumenta i zawiera wiele umów sprzedaży różnych przedmiotów, które niekiedy trzeba zareklamować. Wtedy pojawia się pytanie, z jakich uprawnień lepiej skorzystać: z rękojmi czy z gwarancji?Różnice pomiędzy uprawnieniami wynikającymi z gwarancji a uprawnieniami wynikającymi z tytułu rękojmi za wady towaru są bardzo duże. Istotnym jest, aby je rozróżniać, po to aby rolnik mógł sprawnie skorzystać z przysługujących mu uprawnień. Zazwyczaj bowiem sprzedawcy towaru, rozpatrując nasze reklamacje, stosować będą takie reguły odpowiedzialności, które będą dla nas w danej sytuacji mniej korzystne.

Jeżeli chodzi o zakres przysługujących nam uprawnień to w przeważającej mierze dokonując zakupu danego produktu mamy zarówno uprawnienia z gwarancji, jak i prawo do korzystania z rękojmi za wady. Należy podkreślić, że skorzystanie z jednego uprawnienia nie wyklucza istnienia i możliwości skorzystania z drugiego środka, gdyż są one od siebie całkowicie niezależne. Stąd też może być tak, że np. w pierwszej kolejności, reklamując produkt, korzystamy z gwarancji, po czym jeżeli ta droga okaże się nieskuteczna, to możemy w dalszej kolejności realizować swoje prawa wynikające z rękojmi za wady. Wybór podstawy dochodzenia roszczeń przez rolnika zależy tylko od niego, dlatego też i z tego powodu warto wiedzieć, które rozwiązanie będzie korzystniejsze i którą drogę dochodzenia roszczeń lepiej jest wybrać.

GWARANCJA

Pomimo tego, że zarówno gwarancja2, jak i rękojmia za wady rzeczy sprzedanej zostały uregulowane w przepisach kodeksu cywilnego, mają one zupełnie inny charakter. Gwarancja jest to w rzeczywistości dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta (gwarantem może być producent, importer, dystrybutor lub też sprzedawca). W takiej sytuacji sprzedawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za właściwości danej rzeczy, o których istnieniu zapewniał (np.: co do jej funkcjonalności, wytrzymałości, jakości rzeczy itp.).

Po pierwsze należy wskazać, że co do zasady gwarancja słabiej chroni konsumenta, gdyż nie jest ona tak ściśle uregulowana przepisami i wiele kwestii związanych z gwarancją zależy od gwaranta, czyli zazwyczaj producenta danej rzeczy. Z kolei zaś rękojmia za wady jest szczegółowo uregulowana przepisami kodeksu cywilnego i bardziej chroni interesy kupującego.

W momencie, kiedy dochodzi do udzielenia gwarancji, to gwarant sam ustala własne obowiązki i uprawnienia kupującego na wypadek wadliwości zakupionego towaru. Wobec powyższego w praktyce może zdarzyć się tak, że nie będziemy mogli odzyskać zwrotu pieniędzy za zakupiony towar, który jest wadliwy i nie będzie możliwości jego naprawy, gdyż gwarant nie przewiduje takiej możliwości. Kolejnym mankamentem gwarancji jest fakt, że okres jej udzielenia czy też terminy i forma rozpatrzenia reklamacji również są zależne wyłącznie od woli gwaranta.

Powstaje zatem pytanie, jakie są dobre strony korzystania z gwarancji. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż zalety korzystania z takich uprawnień niewątpliwie istnieją, o ile zostaną przewidziane przez gwaranta. Przykładowo, na rynku obecnie pojawia się coraz więcej towarów, których producenci, zabiegając o klientów, decydują się np. na udzielenie wydłużonej gwarancji (co najmniej 5-letniej i to bez dodatkowych kosztów) lub oferują dożywotnią gwarancję, zapewniając w ramach gwarancji natychmiastową wymianę produktu na nowy czy zwrot ceny zakupu zgodnie z wyborem konsumenta w razie wystąpienia wad.

Szczegółowe postanowienia warunków udzielonej gwarancji znajdują się w tzw. dokumencie gwarancyjnym (jest to np. książeczka gwarancyjna), który jest wręczany kupującemu równocześnie z zawarciem umowy. Dokonując zakupu towaru, należy dokładnie sprawdzić, czy gwarancja została wypełniona zgodnie z danymi zakupionego produktu. Z kolei do złożenia reklamacji zazwyczaj wymagany jest paragon zakupu towaru oraz wystawiony dokument gwarancyjny.

RĘKOJMIA ZA WADY

Druga droga wybierana przez konsumentów w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży to rękojmia za wady rzeczy. Jest to bardziej sformalizowana forma, gdyż poszczególne uprawnienia kupującego są wyraźnie wskazane w ustawie, a sprzedawca nie ma na nie wpływu. Działania sprzedawcy nie mogą być jednak mniej korzystne niż minimum uprawnień zagwarantowanych w tym przypadku konsumentowi. Dlatego też jeżeli konsument składa reklamację produktu w oparciu o rękojmię, to wie, jakich działań sprzedawcy może się spodziewać.

Wśród możliwych żądań konsumenta w sytuacji wystąpienia wady są: wymiana towaru na wolny od wad albo naprawa wadliwego, obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy, o ile wada jest istotna. Wybór danego żądania zależy od konsumenta. Jeżeli jednak przedsiębiorca nie zgadza się z tym wyborem, może zaproponować inne rozwiązanie, ale tylko pod pewnymi warunkami.

W dalszej kolejności należy wskazać, iż odmiennie niż przy gwarancji sprzedawca jest związany terminem na rozpatrzenie takiej reklamacji. Termin ten wynosi 14 dni, a jeżeli w tym czasie sprzedawca nie zajmie stanowiska wobec złożonej reklamacji, to przyjmuje się, że uznał w całości żądanie reklamującego. Niestety, kodeks cywilny nie reguluje konkretnego terminu, w jakim powinno nastąpić spełnienie żądania konsumenta co do wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcie wady, jednakże zgodnie z przyjętymi zasadami "sprzedawca powinien uczynić to w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności".

Z kolei jeżeli chodzi o okres obowiązywania rękojmi, to co do zasady wynosi on 2 lata, a dla nieruchomości 5 lat. Dodatkowo, przez pierwszy rok istnieje domniemanie, że w przypadku jeżeli ujawni się wada rzeczy, to istniała ona już w chwili zakupu, co zwalnia konsumenta od dowodzenia, że wada nie powstała z jego przyczyny. Jednakże w przypadku zauważenia wady przez konsumenta w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od daty wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu, np. w wyniku zastosowania nieprawidłowych materiałów lub technologii wytwarzania danego produktu. Warto wskazać, iż w sytuacji, w której sprzedawca podstępnie zataił wady towaru, konsumentowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi bez względu na okres, jaki upłynął od stwierdzenia wady.

Dużą korzyścią wynikającą z korzystania z rękojmi za wady jest to, że odpowiedzialność za wady ponosi sprzedawca towaru, a nie jak w przypadku gwarancji np. producent, który może mieć swoją siedzibę za granicą i niekiedy jest trudność w kontakcie z nim. Wobec tego, w przypadku rękojmi mamy pewność do kogo kierować nasze żądania.

Podsumowując, można powiedzieć, że zazwyczaj jeżeli w ramach gwarancji nie przewidziano dla konsumenta korzystniejszych dla niego rozwiązań, niż te, które wynikają z przepisów o rękojmi, to lepiej jest złożyć reklamację w oparciu o rękojmię za wady towaru. Powyższe spowoduje większe zdyscyplinowanie sprzedającego, a co za tym idzie - możliwość szybszego załatwienia sprawy.

Wybór jednego z powyższych uprawnień należy do konsumenta. Przysługują mu one, jak już wskazywano, niezależnie, możemy więc skorzystać z nich jednocześnie. Decydując się na jedno z nich, należy brać pod uwagę ustawowe lub umowne terminy, w których możemy się powoływać na dane uprawnienie, i cel, jaki chcemy osiągnąć. Pamiętajmy też o tym, że na podstawie gwarancji, jeżeli nie jest to w niej wyraźnie wskazane, co do zasady nie mamy prawa odstąpienia od umowy. W każdej sytuacji należy również mieć na uwadze, że jeśli w ramach gwarancji przedsiębiorca uchyla się od odpowiedzialności, to można złożyć reklamację do sprzedawcy z tytułu rękojmi. Można też działać odwrotnie.

 

Artykuł ukazał się w styczniowym wydaniu miesięcznika "Farmer"Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (3)

 • adw. Anna Szajna - Olszowy 2017-02-07 12:47:34
  W związku z komentarzami czytelników poddającymi w wątpliwość rzetelność przedstawionych kwestii prawnych a dotyczących różnic pomiędzy gwarancją a rękojmią, jako autor powyższego opracowania nie mogę się nie odnieść do powstałych wątpliwości.

  W pierwszej kolejności chcę wskazać, iż jeżeli chodzi o zakres odpowiedzialności z tytułu gwarancji – to jako, że jest to stosunek umowny, to dla ustalenia zakresu i treści zobowiązania gwaranta decydujące znaczenie ma charakter tej umowy, której co nie może budzić wątpliwości treść może być kształtowana w sposób dowolny, a zatem wbrew opinii komentujących może ona obejmować nie tylko wady fizyczne. Trzeba bowiem pamiętać, że gwarancji udziela sam gwarant, decydując o tym, w jakim zakresie chce przejąć ryzyko ponad albo obok tego, co przewiduje rękojmia. Niekoniecznie jest też tak jak wskazano, iż rękojmia rozszerza odpowiedzialność w stosunku do gwarancji – tutaj każdorazowo zależy to od treści dokumentu gwarancyjnego. W dobie coraz większej konkurencyjności na rynku sprzedawcy często zachęcają Klientów do zakupu właśnie preferencyjnymi warunkami udzielanych gwarancji w stosunku do innych przedsiębiorców na rynku.

  Jeżeli zaś o dalsze wątpliwości czytelnika, to wskazuję, iż jednoczesne przysługiwanie kupującemu pewnych uprawnień, nie oznacza, że z uprawnień tych można korzystać łącznie – taki wniosek wynika też z przedstawionego opracowania. Kumulatywny zbieg uprawnień z rękojmi i gwarancji sprowadza się do możliwości dokonania przez kupującego wyboru jednego z dwóch reżimów odpowiedzialności sprzedawcy (gwaranta) z tytułu wystąpienia określonej wady. Uważna lektura powyższego artykułu nie pozostawia wątpliwości, iż poprzez dokonanie wyboru reżimu odpowiedzialności korzystamy następnie z jednej możliwości, gdyby bowiem korzystać łącznie z obu uprawnień to bezprzedmiotowe byłyby rozważania o różnicach między nimi występującymi skoro można by każdorazowo występować ze wszystkimi potencjalnymi roszczeniami.

  Zapraszam czytelników do dalszego komentowania artykułu oraz dzielenia się uwagami w tym temacie i własnymi doświadczeniami, na wszelkie pytania postaram się odpowiedzieć.
 • Ja 2017-02-04 22:46:48
  Jak to mówią? Każde słowo ma swoje znaczenie i zgodnie z nim należy go używać. Metafory zostawmy poetom.
 • djp 2017-02-04 11:37:18
  Droga redakcjo, proszę nie wprowadzać czytelników w błąd bo opisywane sprawy SA bardzo ważne. W cytowanym fragmencie: „Gwarancja jest to w rzeczywistości dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta (gwarantem może być producent, importer, dystrybutor lub też sprzedawca). W takiej sytuacji sprzedawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za właściwości danej rzeczy, o których istnieniu zapewniał (np.: co do jej funkcjonalności, wytrzymałości, jakości rzeczy itp.).” mieszacie gwarancję z rękojmią. Gwarancja dotyczy wyłącznie wad fizycznych rzeczy (coś się popsuło, pękło, nie działa, straciło istotną właściwość, na przykład kolor itd.). Za taka wadę odpowiada gwarant, którym jest firma opisana w gwarancji (to może być także sprzedawca). Rękojmia rozszerza odpowiedzialność za produkt również gdy nie spełnia on funkcji, o których nas sprzedawca zapewnił (pali najwyżej 5 litrów, po 3 tygodniach włosy odrastają itd.). Wtedy odpowiada sprzedawca. Jednak w Tm fragmencie popełniacie błąd zasadniczy „Wybór jednego z powyższych uprawnień należy do konsumenta. Przysługują mu one, jak już wskazywano, niezależnie, możemy więc skorzystać z nich jednocześnie.”. Całkowita nieprawda. Nie można jednocześnie korzystać z gwarancji i rękojmi. Jeśli toczymy bój z gwarancji, nie możemy korzystać z praw rękojmi odwrotnie. Jedna sprawa musi się zakończyć, by dać nam uprawnienia do korzystania z drugiej. Poza tym warto zwrócić uwagę na podstawowe fakt: przy korzystaniu z gwarancji to gwarant decyduje jak będzie działał (jak usunie wadę) i ponosimy koszty dostarczenia produktu do naprawy (są wyjątki). W przypadku rękojmi to my decydujemy czego chcemy – obniżka ceny, wymiana na nowy czy też odstąpienie od umowy i zwrot pieniędzy – i sprzedawca pokrywa koszty tej operacji.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 35.153.166.111
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.