Projekt ma za zadanie upoważnienie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) do wykonywania badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) związanych z organizacją rynków rolnych oraz z wykonywaniem badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno spożywczych na potrzeby realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wykonując nowe zadania, IJHARS współpracować będzie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach realizacji mechanizmów WPR oraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w ramach realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – uzasadniono.

W porozumieniach o współpracy, które IJHARS zawrze z ARiMR oraz z KOWR, zostaną określone m.in.: mechanizmy, w ramach których będą wykonywane badania laboratoryjne, szczegółowy zakres i terminy realizacji badań laboratoryjnych oraz szczegółowe zasady sporządzania i dostarczania próbek do badań laboratoryjnych. Dodatkowo porozumienie IJHARS z ARiMR będzie zawierało postanowienia zapewniające spełnienie przez ARiMR kryteriów akredytacji jako agencji płatniczej – zapowiedziano.

Ok. 2 mln zł będzie kosztować realizacja badań w tym roku.

Wcześniej IJHARS przeprowadzała badania na podstawie umów zawieranych z ARiMR i ANR.

Projekt nie wzbudził ożywionej dyskusji w KRiRW – przyjęto go bez żadnych zmian.