Jak zastrzeżono, zdecydowana większość przepisów projektowanego rozporządzenia nie uległa zmianie w stosunku do rozporządzenia obecnie obowiązującego, a proponowane przepisy wynikają wyłącznie z rozszerzenia zakresu czynności, jakie mogą być wyznaczone lekarzom weterynarii, tj. przez dodanie w ustawie z dnia 29 stycznia  2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej w art. 16 w ust. 1 pkt 1 lit. m w brzmieniu: „m) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zwierząt”, a także możliwości wyznaczania i wynagradzania przez powiatowego lekarza weterynarii lekarzy weterynarii niebędących pracownikami kierowanego przez niego powiatowego inspektoratu weterynarii.

Uznano, że „niezbędne jest określenie warunków i wysokości wynagrodzenia lekarzy weterynarii, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, którzy mogą być wyznaczani do prowadzenia masowych kontroli gospodarstw np. w ramach nadzoru nad przestrzeganiem wymagań bioasekuracji. Wykonywanie tych czynności obecnie wyłącznie przez pracowników powiatowych inspektoratów weterynarii powoduje wydłużenie czasu przeprowadzania akcji kontrolnych, w szczególności w powiatach o dużej populacji zwierząt gospodarskich oraz dużej liczbie gospodarstw”.

Ministerstwo spodziewa się utrzymania biegłości i kwalifikacji praktycznych lekarzy weterynarii pracujących w Inspekcji Weterynaryjnej, oraz odwrócenie trendu odchodzenia z pracy w Inspekcji Weterynaryjnej.

W uzasadnieniu podano: „Obecnie lekarze weterynarii w czasie przeznaczonym na wykonywanie działań w inspektoratach weterynarii poszczególnych szczebli nie mają możliwości wykonywania czynności praktycznych, z uwagi na dużą liczbę obowiązków związanych z zadaniami nakładanymi przez prawo zarówno polskie jak i unijne. Możliwość wykonywania czynności praktycznych poza godzinami pracy dałoby możliwość zachowania biegłości np. w badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, pobierania próbek od zwierząt, wykonywania sekcji zwłok itd. Jednocześnie możliwość odpłatnego, lecz ograniczonego godzinowo wyznaczenia do wykonania zadań inspekcji pozwoli na przyznanie gratyfikacji tym osobom w przypadku wykonywania czynności poza godzinami pracy. Dodatkowo zachęci to lekarzy weterynarii do pracy w organach Inspekcji Weterynaryjnej. Obecny poziom zarobków w IW nie sprzyja zatrudnieniu osób mających wysokie kwalifikacje zawodowe i powoduje wręcz odchodzenie lekarzy weterynarii z pracy.”

Stawki w załączonym projekcie.

Dodajmy jeszcze, że Ministerstwu Finansów nie udało się dotychczas (od ponad miesiąca) odpowiedzieć na pytanie, "co - po wyjściu od rolnika i zainkasowaniu gotówki od niego - powinien pozostawić weterynarz jako dowód otrzymanej zapłaty?”.

Więcej: Jaki jest cennik usług weterynaryjnych?