Aktualnie Sejm debatuje nad ustawą o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. Ocena skutków regulacji tej ustawy zawiera wyliczenie planowanych środków na zaliczki:

"Do wyliczeń przyjęto, że w formie zaliczek zostanie wypłaconych 5% środków finansowych przewidzianych na poszczególne działania. Ze względu na przyjęcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 przez Komisję Europejską w dniu 12 grudnia 2014 r., koniecznością uchwalenia ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz przyjęciem szeregu rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, na 2015 r. założono odpowiednio mniejszą kwotę wypłaconych zaliczek" – zastrzeżono.

I tak na ten cel przewidziano w kolejnych 10 latach w mln zł (ceny stałe z 2014 r.), łącznie z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa: 82, 159, 151, 151, 149, 149, 149, 149, 149, 0 ,0 – razem 1 288 mln zł.

Dla porównania – w okresie od dnia 14 marca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. w ramach PROW 2007–2013 wypłacono zaliczki w łącznej kwocie 93,5 mln euro ze środków publicznych, w tym z EFRROW w kwocie 70 mln euro.

Na realizację PROW 2014-2020 przewidziano środki finansowe w wysokości 13 513 mln euro (43 967 mln zł), z tego z budżetu środków europejskich 8 598 mln euro (28 002 mln zł), z budżetu państwa 4 630 mln euro (14 406 mln zł) i budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 285 mln euro (1 559 mln zł) - podano w OSR.