Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel skierował do komisarza Phila Hogana wniosek o podjęcie niezbędnych działań legislacyjnych w sprawie umorzenia kar producentom mleka. Chodzi o danie kompetencji państwom członkowskim do zaniechania poboru kar od rolników i dodanie w stosownym rozporządzeniu nr 595/2004 zapisu: „Państwa członkowskie mogą zdecydować o zaniechaniu poboru niewpłaconych do właściwego organu rat należnych kwot".

A co oznacza to dla budżetu naszego państwa? Zapytaliśmy w Ministerstwie Finansów: Czy budżet państwa zapłacił całą karę do UE? Czy Polska opłaciła całą należność, czy ma ją rozłożoną na raty? Co z oprocentowaniem należności? Ile będzie kosztować budżet państwa ewentualne umorzenie kolejnych rat rolnikom?

Ministerstwo Finansów wyjaśnia:

„Łączna kwota <kar mlecznych> to 636,5 mln zł, z tego już opłacone ok. 253,8 mln zł.

Pozostała kwota (ok. 382,7 mln zł) ma być płatna w dwóch ratach: do 30 września 2016 r. oraz do 30 września 2017 r.

Raty płacone przez producentów mleka są nieoprocentowane, z wyjątkiem sytuacji, gdy dany  producent wyczerpał przysługujący mu limit  pomocy <de minimis>. Limit ten, określony dla pojedynczego gospodarstwa rolnego na 3-letni okres, wynosi równowartość 15 tys. euro.

W przypadku wyczerpania ww. limitu, raty są oprocentowane w wysokości 2,76% w stosunku rocznym.

Zgodnie z regulacjami należność od Polski zostanie w całości potrącona z przysługujących Polsce środków przekazywanych w styczniu 2016 roku.”

Tyle wyliczeń – czyżby resort finansów nie spodziewał się przyjęcia przez UE polskiej propozycji i nie liczył, ile będzie ona kosztować budżet państwa?

Agencja Rynku Rolnego też nie posiada takich wyliczeń i zapewnia tylko, że „zebrane środki przekazuje niezwłocznie na konto budżetu państwa." Co drugi rolnik wystąpił o podział kar na raty, ale kwotowo dotyczy to prawie całości należności z tego tytułu:

„Ustalone w decyzjach Dyrektorów OT ARR kwoty przekazywane są przez beneficjentów za pośrednictwem podmiotów skupujących do dnia 30 września, odpowiednio w latach 2015-2017. Wsparcie ratalne otrzymało ponad 30 tys. producentów mleka (prawie połowa ogółu producentów zobowiązanych do zapłaty opłaty z tytułu przekroczenia kwot mlecznych), a udział należnych opłat objętych systemem ratalnym w stosunku do opłat wynikających z decyzji w sprawie wysokości należnych opłat wyniósł prawie  90%.”