Duże emocje budzą ostatnio ujawnione wyniki audytu w ARiMR, zwłaszcza w eksponowanej części dotyczącej nagród.

Kierownictwo Oddziałów Regionalnych (dyrektorzy Oddziałów Regionalnych  i zastępcy dyrektorów OR) odebrali w latach 2008-2015 z tytułu nagród  razem 7 255 636 zł na średnio 54 osoby. Kierownictwo centrali ARiMR (prezesi, zastępcy prezesów, dyrektorzy departamentów i zastępcy dyrektorów departamentów) odebrali razem 10 162 665 zł na średnio 83 osoby.

Dużo? Dużo.

A jak wygląda planowany na 2016 rok koszt funkcjonowania ARiMR?

Takie oto założenia zawarto w materiałach przygotowanych przez agencję dla Senatu (całość w załączniku):

* W ramach kosztów funkcjonowania ARiMR ujęte zostały zaplanowane na 2016 rok koszty utrzymania (Centrali, 16 oddziałów regionalnych i 314 biur powiatowych) w łącznej kwocie 1.184.587 tys. zł, w tym: wydatki 2016 r. w kwocie 1.071.462 tys. zł oraz zobowiązania roku 2016 płatne w roku 2017 w kwocie 113.125 tys. zł.

* Wynagrodzenia

Planowana kwota – 587.159 tys. zł, z tego:

osobowe – 586.294 tys. zł,

bezosobowe – 865 tys. zł.

Planowane na 2016 rok koszty z tytułu wynagrodzeń w kwocie 587.159 tys. zł zostały określone na poziomie uwzględniającym wzrost o 8,78% w stosunku do roku 2015, tj. o kwotę 47.407 tys. zł i wynikają z konieczności zabezpieczenia źródła sfinansowania zaciągniętych przez ARiMR zobowiązań z tytułu zawartych umów o pracę z pracownikami, według stanu zatrudnienia pracowników ARiMR na lipiec 2015 roku.

* Niebagatelna kwota została przewidziana jako „Pozostałe koszty funkcjonowania”. Są w niej bardzo różne wydatki:

„Planowana kwota – 35.072 tys. zł.

W ramach powyższej pozycji na 2016 rok zostały zaplanowane koszty z następujących tytułów: podróże służbowe krajowe i zagraniczne (w tym w głównej mierze dotyczące czynności kontrolnych w ramach kontroli na miejscu, rejestracji zwierząt oraz pomocy krajowej), różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia środków transportu, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia osobowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki członkowskie na rzecz organizacji międzynarodowych), szkolenia krajowe i zagraniczne.”