„W odniesieniu do naborów planowanych do ogłoszenia w pierwszej połowie 2018 r., zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 1755, z późn. zm.) dla szeregu działań i poddziałań zostaną udostępnione pozostałe do rozdysponowania limity środków.

Limit dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” i projekty związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar d) wyniesie ok. 609 mln euro. W przypadku gdy zapotrzebowanie na środki przekroczy dostępny limit, niewykluczone jest przesunięcie dodatkowych środków” – takiej odpowiedzi udzielił minister Krzysztof Jurgiel na interpelację posłów Jarosława Sachajki i Norberta Kaczmarczyka w sprawie środków przeznaczonych na inwestycje w gospodarstwach rolnych.

To o jedną piątą więcej pieniędzy, niż było ich w ostatnim naborze.

Więcej: Na „Modernizację” maszyn ciągle za mało

Jak wyjaśnił minister, wg stanu na 19.11.2017 r., w ramach instrumentu PROW 2014-2020 p.n. „Modernizacja gospodarstw rolnych” złożono łącznie 34 505 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 7 399 275 632,88 zł, z tego:

˗ 2 471 wniosków w ramach naborów przeprowadzonych w 2015 roku, dedykowanych producentom prosiąt (obszar a), producentom mleka krowiego (obszar b) i producentom bydła mięsnego (obszar c);

˗ 30 523 wnioski w ramach naborów przeprowadzonych w 2016 roku, gdzie poza trzema wspomnianymi obszarami składane były również wnioski na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar d);

˗ 1 511 wniosków w ramach naborów przeprowadzonych w 2017 roku, dedykowanych producentom prosiąt (obszar a), producentom mleka krowiego (obszar b) i producentom bydła mięsnego (obszar c).

Umowy o przyznaniu pomocy zawarto dla 13 449 projektów o wartości 2 791 964 318,95 zł, natomiast płatności otrzymało 2 096 beneficjentów, w łącznej wysokości 314 493 141,82 zł.

Do końca października br., w pełni ukończyło swoje inwestycje 1 195 beneficjentów.

Dodajmy, że alokacja na „Modernizację gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020 to 2 499 997 963 euro. Złożono wnioski na kwotę 7 398 363 006,50 zł, co stanowi 74,05% limitu (limit w zł to 9 991 353 263,77).

Zgodnie z aktualnym harmonogramem, na „Modernizację gospodarstw rolnych” w I kwartale 2018 roku będzie przeprowadzony nabór na obszar d, a na obszary a, b, c nabór ma się odbyć w II kwartale 2018 roku.