ARiMR w "Informacji o realizacji działań z zakresu pomocy krajowej" podaje pozycję „Finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie (w tym zobow. roku 2016 płatne w 2017)”. Z tego tytułu w okresie styczeń/maj 2017 r. wypłacono 26 172,93 tys. zł. Nie podano liczby płatności.

Natomiast za analogiczny okres ubiegłego roku podano pozycję: „Pomoc finansowa dla podmiotów zajmujących się utylizacją zwłok zwierzęcych (w  tym zobow. roku 2015 płatne w 2016)”.  Z tego tytułu   w okresie  styczeń/maj 2016 r. wypłacono 48 751,05 tys. zł. Podano, że zrealizowano 105 płatności.

Skąd te różnice w nazwie pomocy, czy informacje dotyczą różnych płatności? Jeśli tej samej - dlaczego nazywa się je inaczej i dlaczego w tym roku wypłacono prawie połowę mniej? Ile płatności zrealizowano w 2017 r.? Ile w tym roku dopłacono firmom zajmującym się utylizacją? – zapytaliśmy w agencji.

Jak wyjaśnia ARiMR, obydwie nazwy dotyczą pomocy związanej z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich, jednak właściwa nazwa programu brzmi: „Finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich  z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie”.

„Kwota w wysokości 26.172.932,56 zł. dotyczy wypłat za okres styczeń - maj 2017 r. Do tej kwoty należy dodać 15.433.019,71 zł., tj. zobowiązania roku 2016 płatne w 2017. Łączna kwota wypłat wynosi 41.605.952,27 zł.. W ww.  okresie  zrealizowano 120 płatności” – podaje agencja.

Na świadczenie usług utylizacyjnych w roku 2017 Agencja zawarła umowy z 11 podmiotami utylizacyjnymi.