Rozporządzenie uwzględnia podział na województwo mazowieckie i pozostałe województwa, co jest następstwem przekroczenia przez mazowieckie 75 proc. poziomu PBK na mieszkańca w relacji do średniej unijnej.

Warto zwrócić uwagę na brak środków dla niektórych województw na wsparcie inwestycji związanych z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa.

Na 2015 r. są przewidziane pieniądze na zalesianie i przetwórstwo (nabór nieobejmujący rolników).

Na 2016 natomiast zaplanowano wydatki związane z modernizacją, inwestycje w przetwarzanie, rozpoczęcie działalności pozarolniczej, rozwój małych gospodarstw.

Limity środków są podane w euro, jak czytamy w uzasadnieniu, przeliczanie na złotówki to zadanie agencji – powinna ona na bieżąco monitorować wykorzystanie limitów, a w celu zminimalizowania różnic kursowych każdorazowo przed przyznaniem pomocy stosować kursy podawane przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia poprzedniego miesiąca przed przyznaniem pomocy.

„Zaproponowane w projekcie podziały na określone województwa lub lata, typy operacji, zakresy wsparcia wynikają ze specyfiki PROW 2014-2020, jak również z celów szczegółowych określonych na poziomie poszczególnych działań” – podano w uzasadnieniu.

Szczegóły proponowanego przydziału kwot w projekcie poniżej.

Rozporządzenie ma wejść w życie dwa tygodnie po ogłoszeniu, do końca lipca trwają konsultacje projektu.