W 2016 r. ANR sprzeda 70 tys. ha, nieodpłatnie przekaże 5 tys. ha – szacowany przychód agencji to 2 mld 11 mln zł, wpływ ze sprzedaży mienia ZWRSP wyniesie blisko 1 mld 702 mln zł. Prima aprilis w tym roku wcześniej? Nie. To budżet agencji na 2016 rok.

W przetargach sprzedanych zostanie ok. 26,8 tys. ha gruntów – podaje ANR w planach finansowych na 2016 r., złożonych w senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (całość w załączniku). Średnia cena sprzedaży gruntów w przetargach wyniesie 25,6 tys. zł/ha. Średnia cena gruntów nierolnych ma wynieść 197 tys. zł/ha.

Przy tych założeniach przychody ze sprzedaży gruntów kształtować się będą na poziomie 2011,3 mln zł.

Natomiast wpływy ze sprzedaży gruntów wyliczono na 1601,9 mln zł. Przyjęto, że z umów sprzedaży zawartych w 2016 roku wpłynie 893 mln zł, a z zawartych w poprzednich latach – 708 mln zł.

Przychody ze sprzedaży innego majątku wyniosą ok. 120 mln zł.

Agencja planuje większą cenę sprzedaży realizowanej w ramach pierwszeństwa nabycia niż w przetargach. I tak w ramach sprzedaży realizowanej w ramach pierwszeństwa nabycia spodziewa się uzyskać 25,8 tys. zł na ha, podczas gdy w przetargu tylko 25,6 tys. zł/ha.

Dla porównania: w 2015 roku średnia cena państwowych gruntów sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych wyniosła 29,5 tys. zł za 1 ha, agencja sprzedała 75 tys. ha gruntów.

Skąd takie plany? Wszak agencja wstrzymała sprzedaż ziemi – i nawet ma ją kupować od rolników.

- Materiał, który Pani wskazuje, był przygotowywany na podstawie istniejącego porządku prawnego i przed wstrzymaniem sprzedaży nieruchomości rolnych z ZWRSP – wyjaśnia biuro prasowe agencji. - Jak Pani doskonale wiadomo, póki co, nie mamy formalnie uchwalonej ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W związku z tym nie ma podstawy prawnej do zmiany projektu ustawy budżetowej, której integralną częścią są plan finansowy Agencji i plan finansowy Zasobu. Warto też pamiętać, że Agencja, na tym etapie nie ma podstawy prawnej do zgłaszania zmian w budżecie. ANR przedstawia jedynie projekt planu finansowego Agencji i Zasobu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Natomiast dalsze prace nad budżetem państwa odbywają się bez udziału Agencji. Owszem ANR może wystąpić o zmianę planu finansowego Agencji i Zasobu w trakcie roku, ale już po wejściu w życie ustawy budżetowej i mając do tego konkretne, poparte aktami prawnymi, powody.

Zatem nie wiadomo, jaki jest budżet ANR na 2016 rok – i w szczególności nie wiadomo, ile będzie ona w stanie przeznaczyć na pierwokup i realizację prawa nabycia ziemi. Wiadomo tylko, że ten przyjęty budżet nie jest realizowany. "Póki co" trwa trzeci miesiąc.

7 stycznia postanowiono o pierwszym czytaniu w Sejmie projektu ustawy wstrzymującej sprzedaż państwowej ziemi na 5 lat. Ustawa ma obowiązywać od 1 maja. 

W projekcie tej ustawy założono, że przychód ze sprzedaży mienia Zasobu, w tym w szczególności ze sprzedaży gruntów w latach 2016-2020 obniży się o 6 mld 805 mln zł.
Założono zmiany ceny sprzedaży 1 ha gruntów rolnych z 25,6 tys. zł/ha w przetargach oraz 25,8 tys. zł/ha w przypadku sprzedaży realizowanej w ramach pierwszeństwa nabycia do średniej ceny sprzedaży 27,9 tys. zł/ha w 2016 roku, 23,9 tys. zł/ha w 2017 roku, 24,9 tys. zł/ha w 2018 roku oraz 26,0 tys. zł/ha w latach 2019–2020.

„Projektowana ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw skutkować będzie zwiększeniem wydatków na inwestycje i remonty, w tym pierwokup i odkup gruntów przez Agencję, zgodnie z przyjętymi założeniami, do kwoty 589,4 mln zł w 2016 roku, a w latach kolejnych do kwoty około 466–480 mln zł rocznie. Przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływów ze sprzedaży mienia Zasobu, które nie zostaną zrekompensowane wpływami z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu WRSP, musi to skutkować zmniejszeniem wpłat do budżetu państwa, począwszy od daty wejścia w życie projektowanej ustawy, tj. od 2016 roku (z uwagi na obowiązek odprowadzania przez Agencję do budżetu państwa kwartalnych zaliczek w trakcie roku).” – podano w ocenie skutków regulacji proponowanej ustawy.