To już kolejne spotkanie w tej sprawie, zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Niestety wciąż nie jest podpisane stosowne rozporządzenie, wiele może się więc jeszcze zmienić. A co wiadomo na pewno? Jak informował Paweł Szabelak, główny specjalista w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, budżet działania "Współpraca" wynosi 57 999 730 euro, przewidywana liczba grup operacyjnych, które otrzymają wsparcie, to 90.

Dla porównania: na inwestycje w gospodarstwach rolnych przeznaczono 2,5 mld euro z 13,5 mld euro dostępnych na cały PROW 2014-2020.

Grupy operacyjne muszą zawierać w swoim składzie rolnika, przedsiębiorcę lub właściciela lasu i pomyślane są jako umożliwienie im kontaktu z badaczami i doradcami w celu przygotowania potrzebnych innowacji i wprowadzenia ich do praktyki. Udział rolników w składzie grupy jest premiowany.

Więcej: Daj się złapać w sieć innowacji

Grupy operacyjne otrzymają wsparcie na realizację projektów, które prowadzą do opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu  w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. Premiowane mają być wnioski dotyczące mniejszej kwoty pomocy (2-6 mln zł).

Wsparciu będzie podlegać:

- 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych z kosztami ogólnymi oraz bieżącymi funkcjonowania grupy operacyjnej;

- 90% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych prowadzeniem badań, bezpośrednio związanych z realizacją operacji;

- 50% kwoty pozostałych wydatków kwalifikowalnych.

Koszty ogólne i bieżące mogą stanowić łącznie maksymalnie 20% sumy kosztów kwalifikowalnych bezpośrednich i badań.

- Działanie „Współpraca” nie służy wspieraniu wyłącznie działalności badawczo-rozwojowej – podkreślał Paweł Szabelak. - Wydatki związane z badaniami będą wspierane jedynie w przypadku, gdy badania te będą niezbędne do realizacji operacji i osiągnięcia jej rezultatu w postaci opracowanego i gotowego do wdrożenia nowego rozwiązania.

Podmiotem wdrażającym działanie „Współpraca” jest Agencja Rynku Rolnego.