Od 10 lutego do 10 marca 2016 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla typu operacji "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych" z PROW 2014-2020.

Zasady przyznawania tej pomocy reguluje rozporządzenie ministra rolnictwa i ro zwoju wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pomoc jest adresowana do rolników, których gospodarstwa co najmniej w części są położone na terenach uznanych nie wcześniej niż 1 maja 2012 r. za obszary OSN, czyli tereny narażone na niekorzystne oddziaływanie nadmiernej ilości związków azotu pochodzenia rolniczego. Obszary takie zostały określone w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590 i 1642) i zostały one objęte programami, które mają na celu ograniczenie wprowadzania azotu ze źródeł rolniczych do środowiska.

Zgodnie z rozporządzeniem, rolnik musi prowadzić działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej, z wyłączeniem:
a) chowu i hodowli ryb,
b) chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;

Pomoc przyznaje się na operację polegającą na realizacji inwestycji, która:
1) zapewni:
a) dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonym dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania:
– nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub
– pasz soczystych lub
b) doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych (tylko dla młodych rolników – poniżej 40 roku życia, kierujący gospodarstwem nie wcześniej niż od 5 lat, z wykształceniem rolniczym)
2) jest związana z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
3) spełnia wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do takiej inwestycji.

Jeżeli rolnik zdecyduje się na doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikacji nawozów, to otrzyma pomoc tylko wtedy, gdy ta operacja obejmie również inwestycje mające na celu spełnienie warunków przechowywania nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie lub magazynowania pasz soczystych, zgodnie z zasadami programu wdrażanego na danym obszarze OSN – podaje ARiMR.

Zgodnie z rozporządzeniem, pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:
1) budowy, przebudowy lub zakupu:
a) zbiorników do przechowywania gnojowicy lub gnojówki,
b) płyt do gromadzenia i przechowywania obornika,
c) zbiorników lub płyt do przechowywania pasz soczystych
– wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia,
2) rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji,
3) zakupu aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej typu:
a) doglebowe redlicowe,
b) doglebowe talerzowe,
c) węże wleczone,
4) zakupu wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej typu określonego w pkt 3,
5) zakupu rozrzutników obornika i kompostu:
a) z adapterem rozdrabniającym poziomym i tarczami rozrzucającymi,
b) z adapterem pionowym,
c) z adapterem dwubębnowym poziomym,
6) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”
– które są uzasadnione wielkością prowadzonej w gospodarstwie produkcji, adekwatne do panujących w nim warunków gospodarowania, niezbędne do osiągnięcia celu operacji oraz racjonalne.

Pomoc nie obejmuje VAT i zakupu rzeczy używanych.

Pomoc przyznaje się w wysokości do:
1) 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika;
2) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego młodym rolnikiem.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 50 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje, określona z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, suma uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:
1) liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, w przeliczeniu na DJP, jest:
a) równa co najmniej 60 – przyznaje się 5 punktów,
b) nie niższa niż 5 i niższa niż 60 – przyznaje się tyle punktów, ile stanowi iloraz:
– sumy liczby 35 oraz iloczynu liczby 4 i liczby zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, w przeliczeniu na DJP, oraz
– liczby 55;
2) udział kosztów kwalifikowalnych inwestycji objętych operacją, polegających na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonym dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub pasz soczystych:
a) powyżej 75% kosztów kwalifikowalnych operacji – przyznaje się 5 punktów,
b) powyżej 60% do 75% kosztów kwalifikowalnych operacji – przyznaje się 4 punkty,
c) powyżej 50% do 60% kosztów kwalifikowalnych operacji – przyznaje się 3 punkty,
d) powyżej 40% do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji – przyznaje się 2 punkty,
e) od 25% do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji – przyznaje się 1 punkt;
3) podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, będący osobą fizyczną, w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat – przyznaje się 2 punkty.

Pomoc nie będzie przyznana, jeżeli przyznano mniej niż 3 punkty.

Nie później niż w terminie 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, prezes ARiMR podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

W PROW 2014-2020 przewidziano na ten cel 37,5 mln euro.