Wysokość i poziom pomocy w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych"

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą:  

rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł;
rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł;
rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł;
inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) – 500 tys. zł.

obszar E - nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.