• Zgodnie z projektowanymi przepisami właściciele pomp ciepła lub innej instalacji grzewczej, którzy zasilają je prądem wyprodukowanym przez instalację fotowoltaiczną nie będą mogli skorzystać z dodatku elektrycznego.
  • Zgodnie z Ustawą o OZE prosumenci rozliczani na zasadach net-metering oddają nadwyżkę energii elektrycznej wyprodukowanej z fotowoltaiki i pobierają ją, gdy jej zabraknie.
  • Ustawa wprowadzająca progi zamrażające mówi że tyko i wyłącznie kupowana energia z sieci jest rozliczana i  brana pod uwagę przy przekraczaniu limitu progów zamrażających ceny energii.
  • Prosumenci pobierający i oddający energię wyprodukowaną z OZE (na zasadach net-metering) jej nie kupują. Dokonują zakupu energii elektrycznej w sytuacji, gdy wyczerpią zmagazynowaną energię w sieci.

Cały czas trwają prace nad ustawą wprowadzającą progi zamrażające ceny prądu oraz dodatek elektryczny dla właścicieli gospodarstw ogrzewających swoje domy przy użyciu prądu. 

Senatorzy już zaproponowali wstępne poprawki do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. 

W przypadku przyznawana jednorazowego  dodatku elektrycznego sytuacja jest jasna. Kiedy wykorzystujemy prąd z fotowoltaiki do zasilenia pompy ciepła (lub innej instalacji grzewczej zasilanej energią elektryczną) to nie będziemy mogli się ubiegać o dodatek 1000 zł lub 1500 zł (wyższy dodatek w przypadku przekroczenia rocznego zużycia prądu powyżej 5000 kWh).

Dodatek elektryczny nie dla pomp cieplnych zasilanych prądem z fotowoltaiki

Zgodnie z projektowanymi przepisami właściciel pompy ciepła lub innej instalacji grzewczej, który zasila ją prądem wyprodukowanym przez instalację fotowoltaiczną nie będzie mógł skorzystać z dodatku elektrycznego.

Dokładni mówi o tym artykuł 26.2 projektowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

W przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Jednak sytuacja komplikuje się przy rozliczaniu prądu z instalacji fotowoltaicznych w ramach starego systemu opustów. Czy właścicieli instalacji fotowoltaicznych także obowiązują limity zamrażające ceny prądu w 2023 r.? Jak one będą obliczane? Spytaliśmy o to MKiŚ.

Jak będzie liczone zużycie prądu z fotowoltaiki dla progów zamrażających ceny prądu?

Spytaliśmy MKiŚ, jak będzie liczone zużycie prądu w domach z fotowoltaiką na starych zasadach (system opustów) w przypadku przekraczania progu zmrażającego ceny prądu 2000 kWh/rok w 2023 r.

Zapytaliśmy jeżeli ktoś wyprodukuje np. 4000 kWh/rok prądu z fotowoltaiki i zużyje w ciągu roku 4500 kWh to jest na minusie tylko -500 kWh i nie przekracza tych 2000 kWh/rok?

Czy też przekracza limit po tym, że tylko pobierze prąd z sieci powyżej progu zamrażającego 2000 kWh/rok? (nawet jeżeli jest on zmagazynowany).

Poniżej prezentujemy odpowiedź z MKiŚ:

Zaproponowane w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej rozwiązanie jest korzystne dla prosumentów rozliczających się z przedsiębiorstwem energetycznym w systemie opustów (net-metering). Zużycie energii elektrycznej takich odbiorców w kontekście limitu, do którego stosowana jest cena gwarantowana będzie ustalane po zbilansowaniu energii pobranej i oddanej do sieci, tj. po rozliczeniu zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii - odpowiedzieli eksperci MKiŚ.

W przypadku właścicieli instalacji fotowoltaicznych rozliczających się na nowszych zasadach net-billing sytuacja wydaje się prosta, gdyż nie magazynują oni energii wytworzonej z fotowoltaiki tylko ją odsprzedają, a gdy zabraknie im prądu to odkupują z sieci, więc jak zużyją te 2000 kWh/rok to jest jednoznaczne z przekroczeniem progu zamrażającego.

Chyba że postawią na zwiększoną autokonsumpcję i będą zużywali w pierwszej kolejności prąd wytworzony z fotowoltaiki (albo zmagazynowany we własnym zakresie). 

Jak to będzie wyglądało w systemie opustów (net-metering). Jeśli prosument  wyprodukuje np. 4000 kWh/rok prądu z fotowoltaiki i zużyje (pociągnie z sieci) w ciągu roku 4500 kWh to jest na minusie tylko -500 kWh i nie przekracza tych 2000 kWh/rok? Czy też będzie liczone każde pobranie energii z sieci nawet tej zmagazynowanej?

Czyli jak prosument pobierze z sieci nawet wcześniej zmagazynowane 2000 kWh w ciągu roku to powyżej tego limitu właściciel fotowoltaiki w systemie opustów będzie oznaczało przekroczenie progu zamrażającego?

Jak będzie wyglądało przekraczanie progów zamrażających prąd w systemie opustów?

Warto na początku przypomnieć, że w systemie opustów zgodnie z ustawą o OZE z 20 lutego 2015 r. prosumenci oddają nadwyżkę prądu do sieci i go wirtualnie magazynują. Później mogą odebrać tę zmagazynowaną nadwyżkę oczywiście pomniejszoną o wartość oddanej energii w stosunku ilościowym o 0,3 (instalacja większa niż 10 KW) lub w stosunku ilościowym o 0,2 w ciągu 12 miesięcy.

Czyli w systemie opustów za każdy oddany 1 kWh do sieci energii umożliwiono odbiór 0,8 kWh (przy instalacjach o mocy do 10 kW) lub 0,7 kWh (instalacje o wyższej mocy). Ta różnica to jest koszt magazynowania energii, który ponosi prosument w systemie opustów. 

Jeżeli się przyjrzymy przepisom o starym systemie opustów w Ustawie o OZE praktycznie nie ma użytego zwrotu, że prosument sprzedaje energię do sieci lub zmagazynowaną nadwyżkę w sieci odkupuje. W przepisach jasno jest doprecyzowane że ją oddaje lub pobiera zmagazynowaną nadwyżkę. Jest to bardzo istotna informacja przy rozliczaniu prądu z fotowoltaiki na starych zasadach przy progach zamrażających.

Zgodnie z art. 2.1 najnowszym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej:

"Obiorca uprawniony – odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia..."

Mowa tu o odbiorcy końcowym, który dokonuje zakupu energii. Nie ma mowy o oddaniu energii w celu np. jej zmagazynowania. Co to oznacza dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych rozliczających się w systemie opustów>

Należy to najprawdopodobniej zinterpretować tak, że tylko kupowana energia z sieci jest rozliczana i brana pod uwagę przy przekraczaniu limitu progów zamrażających ceny energii.

Oznacza to, że jeżeli energia jest odbierana (nie kupowana) przez prosumenta to nie powinna być wliczana do zużycia w ramach limitów progów zamrażających.

Wracając do naszego przykładu z zużyciem prądu zmagazynowanego z instalacji fotowoltaicznej w sieci w ramach systemu opustów.

Jeżeli prosument rozliczający się w systemie opustów wyprodukuje np. 4000 kWh/rok prądu z fotowoltaiki i zużyje w ciągu roku 4500 kWh to powinien być tylko na -500 kWh. Tylko te ujemne 500 kWh będzie musiał zakupić z sieci gdyż nie zdołał zmagazynować wystarczającej ilości energii elektrycznej z fotowoltaiki. W ten sposób nie przekroczy progu zamrażającego ceny prądu 2000 kWh/rok.

Nie zapominajmy też, że ustawa o progach zamrażających wprowadza też wyłączenia z wykorzystania limitów zamrażających ceny prądu w 2023 r.

Więcej na temat uniezależnienia producentów rolnych od rosnących cen prądu już wkrótce, podczas konferencji "Narodowe Wyzwania w Rolnictwie" 27 października br. w Jachrance. Zarejestruj się już dziś!

Wyłączenie z korzystania z zamrożenia cen prądu w 2023 r.

Z zamrożenia cen prądu będą wyłączeni odbiorcy, którzy skorzystali z prawa do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i jednocześnie zawarte przez nich umowy gwarantują stałą cenę za obrót energią elektryczną w 2023 roku..

Oznacza to. że właściciele instalacji fotowoltaicznych (w systemie net-biling), którzy skorzystali z ofert firm gwarantujących rozliczenie prądu po stałych cenach np. Polenergia 360 nie będą mogli skorzystać z progów zamrażających. Oczywiście nie znaczy to, że oferty zamrażające ceny energii są dla tych prosumentów niekorzystne.