• Pozwolenia wodnoprawne udzielane są przez PGW Wody Polskie na czas określony, maksymalnie do 30 lat.
 • Ważność pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi nie może być dłuższa 10 lat (do 10 lat maksymalnie).
 • W przypadku wykonania urządzenia wodnego bez pozwolenia wodnoprawnego powinno się je zalegalizować.

Jak podają eksperci PGW Wody Polskie pozwolenia wodnoprawne udzielane są na czas określony, maksymalnie do 30 lat. Jednak istnieją pewne wyjątki od tej reguły.

Kiedy pozwolenie wodnoprawne obowiązuje tylko do 10 lat?

Ważność pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi nie może być dłuższa 10 lat (do 10 lat maksymalnie). Terminy obowiązywania pozwolenia liczy się od dnia, gdy dana decyzja stała się ostateczna.

Wyjątkami są pozwolenia wodnoprawne:

 • na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – które otrzymasz maksymalnie na 10 lat.
 • na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego – które otrzymasz na okres nie dłuższy niż 4 lata. Substancje te określone są obecnie w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
 • na wydobywanie z wód powierzchniowych (w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego) kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu – które otrzymasz na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Kiedy nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego?

Jak podaje PGW Wody Polskie jest zakres usług i prac, dla których w ogóle nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia.

Nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego dla:

 • wykonania urządzeń wodnych;
 • regulacji wód;
 • wykonywania robót lub obiektów budowlanych wpływających na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Kiedy wygasa pozwolenie wodnoprawne?

Jak podają PGW Wody Polskie, pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeśli:

 • upłynął okres, na który było wydane;
 • zrzekniesz się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu;
 • nie rozpoczniesz wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia,
  kiedy pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się
  ostateczne.

Do kiedy złożyć wniosek o wydłużenie obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego?

Oczywiście każdy zainteresowany może złożyć wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych dotyczących:

 • usług wodnych;
 • szczególnego korzystania z wód;
 • długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej.

Wniosek należy złożyć na 90 dni przed upływem terminu, na który było wydane pozwolenie i załączyć do niego operat wodnoprawny, na podstawie którego wydano dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne, oraz oświadczenie, że zawarte w nim informacje zachowały aktualność.

Wybierz najlepsze finansowanie dla swojego gospodarstwa!

Jakie kary za działanie bez pozwolenia wodnoprawnego?

W przypadku wykonania urządzenia wodnego bez pozwolenia wodnoprawnego powinno się je zalegalizować.

Jak podają PGW Wody Polskie w przypadku braku wniosku o legalizację urządzenia wodnego, Wody Polskie w drodze decyzji nałożą obowiązek jego likwidacji ustalając warunki i termin wykonania tego obowiązku.

Co się stanie jeśli działasz bez pozwolenia wodnoprawnego? Wody Polskie mogą nałożyć decyzję o zakazie korzystania z wód. Jak podkreślają PGW Wody Polskie, taka decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Za odprowadzenie do ziemi ścieków przemysłowych, co stanowi wykroczenie z art. 478 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.), tj. kto wbrew przepisom art. 75 wprowadza ścieki do wód lub do ziemi podlega karze grzywny,

Jeśli korzystasz z wód lub wykonałeś urządzenie wodne bez wymaganego pozwolenia to także grozi kara grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności.

Kto bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym korzysta z wody lub wykonuje urządzenia wodne albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.