A jak jest obliczana ta wielkość?

„Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, z 1 ha przeliczeniowego, jest wielkością uśrednioną w skali całego kraju z wyników gospodarstw indywidualnych objętych badaniami statystycznymi i stanowi wypadkową wielkość dochodów z jednostkowych gospodarstw rolnych zarówno takich, które osiągają w przybliżeniu podobny, jak i mniejszy lub większy dochód” – informuje GUS.

Rolnicza produkcja globalna jest pomniejszana o zużycie pośrednie w gospodarstwach indywidualnych  - tak wyliczana jest wartość dodana brutto, wytworzona w wyniku działalności produkcyjnej w rolnictwie indywidualnym.

Wytworzona wartość dodana brutto jest następnie pomniejszona o ponoszone przez rolników indywidualnych:

•             koszty związane z zatrudnieniem pracowników najemnych

•             podatki związane z produkcją

•             inne obciążenia fiskalne

•             wartość różnego typu ubezpieczeń płaconych przez rolników indywidualnych

•             składki na fundusze emerytalno-rentowy i fundusz składkowy

•             wszelkie opłaty na rzecz organizacji związkowych, fundacji

•             zapłacone odsetki od pożyczek i kredytów.

„W rachunku uwzględniona jest również wartość odsetek uzyskanych głównie od depozytów (dane NBP) oraz wypłaconych odszkodowań.

W efekcie otrzymywany jest dochód do dyspozycji brutto z pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie przeznaczony na wydatki na konsumpcję indywidualną oraz nakłady na prowadzenie dalszej działalności gospodarczej (obejmujące także wartość wydatków ponoszonych na inwestycje produkcyjne)” – informuje GUS.

Stanowi on podstawę do wyliczenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie na 1 ha przeliczeniowy. W obliczeniach wysokości przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwach indywidualnych z 1 ha przeliczeniowego uwzględniane są wypłaty środków unijnych i krajowych.

Liczbę hektarów przeliczeniowych brana pod uwagę jest uzależniona od powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.

„Powierzchnia użytków rolnych wyrażona w ha przeliczeniowych, uwzględnia jakość gruntów ornych i jakość użytków zielonych, w zależności od klasy gruntów (wskaźniki bonitacyjne gleb), a także uwzględnia miejsce położenia gruntów (wskaźnik strefowy)” – podano w informacji.

Dochód ustalany jest za rok kalendarzowy, ogłaszany do 23 września za rok poprzedzający.

W 2015 r.  przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł 1975 zł.

Więcej: Spadł przeciętny dochód z 1 ha

Całość informacji GUS o zasadach wyliczania przeciętnego dochodu z ha w załączniku.