Zarówno rolnik, jak i przedsiębiorca, wnioskujący o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT musi się liczyć z decyzją odmowną naczelnika US. Jednak wcale nie muszą zgadzać się z tym rozstrzygnięciem i mają prawo odwołać się, jeżeli uważają, że jest ono krzywdzące albo niezgodne z przepisami prawa. Odwołanie trzeba złożyć w przeciągu 14 dni od daty dostarczenia decyzji naczelnika US.

Co w odwołaniu?

Właściwie sporządzone odwołanie zwiększa szanse, że dyrektor izby skarbowej skoryguje decyzję wydaną przez naczelnika urzędu skarbowego. Aby tak się stało, rolnik bądź przedsiębiorca musi w odwołaniu wskazać i powołać się na fakty, które w świetle prawa pozwoliłyby dyrektorowi zakwestionować ustalenia i tym samym zmienić decyzję naczelnika US.

Zatem w odwołaniu musimy umieścić zarzuty przeciwko decyzji ustanowionej przez naczelnika US. Powinniśmy wskazać wszelkie naruszenia prawa, błędną wykładnie przepisów lub nieprawidłowe zastosowanie przepisów, na podstawie których została podjęta decyzja. Rolnik lub przedsiębiorą w odwołaniu mają prawo przytoczyć nowe fakty i dowody, których nie mogli przywołać np. we wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na koncie technicznym VAT.

Wreszcie w odwołaniu można przytoczyć sprzeczność ustaleń naczelnika US w stosunku do przedstawionych przez nas dowodów i faktów, itd.

Kolejnym elementem odwołania jest określenie istoty i zakresu żądania, jakie wysuwa rolnik bądź przedsiębiorca wobec decyzji naczelnika US. Chodzi o jasne wskazanie, czy odwołujemy się całkowicie od decyzji naczelnika i tym samym żądamy ponownego jej rozpatrzenia przez dyrektora izby skarbowej.

Możemy domagać się też zmiany lub części zmiany decyzji naczelnika np., co do przekazanej kwoty i tym samym możemy skierować odwołanie jeszcze raz do ponownego rozpatrzenia przez naczelnika US, powołując się na nowe dowody i fakty.

Przykładowo, w przypadku, gdy rolnik bądź przedsiębiorca domaga się skorygowania wielkości kwoty, jaką ma zwrócić naczelnik US, powinni określić, do jakiej kwoty ta korekta ma zostać dokonana. Standardowo musimy przywołać się na dowody i fakt uzasadniające te żądania w odwołaniu.

Formalne wymogi pisma

Warto mieć na uwadze, że każde odwołanie od decyzji naczelnika US musi także spełniać formalne wymogi, określone w art. 186 Ordynacji podatkowej. Czyli standardowo, musi zawierać oznaczenie i adres rolnika bądź przedsiębiorcy (lub wyznaczonego pełnomocnika), którzy odwołują się od decyzji naczelnika. Wreszcie w odwołaniu zobowiązani jesteśmy wskazać organ odwoławczy, czyli w tym wypadku dyrektora izby skarbowej, umieścić datę sporządzenia pisma i nie zapomnieć o podpisie.