„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych. Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR, lub być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Do programu można będzie zgłaszać się on-line od 12 sierpnia do 14 września. Z dokumentami aplikacyjnymi można natomiast zapoznać się już teraz. Masz wątpliwości jak je wypełnić? Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, realizator programu podpowiada:

Czy do dochodów rodziny powinienem doliczać świadczenie z programu 500+?

Nie, nie wliczaj do dochodu środków otrzymywanych z tego programu.

Czy powinienem wliczać do dochodu swoje zarobki z pracy wakacyjnej w czerwcu?

Nie, pod warunkiem że była to praca sezonowa i nie jest ona stałym źródłem dochodów.

Czy do dochodu powinienem wliczać zasiłek rodzinny otrzymywany na mnie lub moje rodzeństwo?

W bieżącej edycji nie wliczamy zasiłków rodzinnych a jedynie dodatki do zasiłku: jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Jak obliczyć dochód, jeśli rodzice lub jeden z rodziców prowadzi działalność gospodarczą?

Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą przesłać, podpisane przez siebie, oświadczenie o dochodzie brutto* osiągniętym w czerwcu lub zaświadczenie wystawione przez księgowego.

* W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych: przez dochód brutto z czerwca 2020 r. rozumie się przychód z tej działalności osiągnięty w czerwcu, pomniejszony o koszty uzyskania tego przychodu, bez odliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i bez odliczenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.
* W stosunku do osób prowadzących działalność na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów, za dochód brutto osiągnięty w czerwcu 2020 r. przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

Do oświadczenia należy załączyć zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy zawierające informację o formie opodatkowania oraz dowód opłacenia składek w ZUS. Obowiązkowo każda osoba prowadząca działalność gospodarczą musi dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za ubiegły rok (2019) zawierające informację o wysokości dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu oraz wysokości należnego podatku.

Jak obliczyć dochody pochodzące z dopłat Unii Europejskiej dla rolników?

Jeśli Twoja rodzina otrzymuje dopłaty bezpośrednie dla rolników pochodzące z Unii Europejskiej, do wniosku powinieneś wpisać 1/12 ogólnej kwoty przyznanej na 2019 rok. Do wniosku musisz załączyć stosowny dokument (trzeba o niego wystąpić samodzielnie) wydany przez ARiMR, na którym znajdzie się informacja o wysokości dopłat przyznanych na 2019 rok.

Przekraczam nieznacznie próg dochodów zapisany w warunkach programu. Co zrobić?

Możesz złożyć wniosek, ale nie ma żadnej gwarancji, że zostanie on rozpatrzony przez Komisję Stypendialną. Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie, dlaczego, mimo niespełnienia warunków regulaminu, składasz wniosek.

W czerwcu otrzymywałem też inne stypendium. Czy powinienem wliczać je do dochodu?

Nie, do dochodów nie doliczaj otrzymywanych stypendiów. Nie wliczaj również do dochodu stypendiów otrzymywanych przez Twoje rodzeństwo.

Czy otrzymując stypendium pomostowe mogę otrzymywać inne stypendia?

Tak, możesz pobierać stypendia z innych źródeł.

Czy muszę rozliczać się ze stypendium z Urzędem Skarbowym?

Tak. Stypendia SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU, ale trzeba złożyć w US odpowiedni PIT. Dokument potrzebny do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym otrzymasz z FEP – każdy stypendysta będzie miał udostępniony PIT-11 na swoim indywidualnym koncie on-line w formie pliku PDF najpóźniej do 28 lutego 2021 r.

Gdzie znajdę informację dotyczącą dochodu z hektara przeliczeniowego?

Do wyliczenia dochodu z gospodarstwa rolnego obowiązującego w bieżącym roku akademickim przyjmuje się 1/12 kwoty ogłoszonej na rok 2019, która wynosi 2 715 zł, czyli 226,25 zł miesięcznie.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wyjaśnia też inne wątpliwości dotyczące wypełnianych wniosków o stypendium pomostowe, jak np.:

Czy muszę być tegorocznym maturzystą?

Tak. O stypendium pomostowe mogą ubiegać się tylko te osoby, które w bieżącym roku ukończyły szkołę ponadgimnazjalną i zdały maturę. Jeśli jesteś maturzystą z lat ubiegłych, który w tym roku dostał się na studia – niestety nie możesz ubiegać się o stypendium pomostowe na I rok studiów. To samo dotyczy osób, które w tym roku poprawiały maturę z roku poprzedniego.

W tym roku nie odbył się centralny etap olimpiady, w którym miałem wziąć udział. Jaki dokument powinienem przedstawić?

Z powodu pandemii koronawirusa część tegorocznych finałów olimpiad przedmiotowych została odwołana. W tej sytuacji do aplikowania o stypendium dopuszczeni są uczestnicy II etapu olimpiady, wymienionej na naszej liście, którzy zostali zakwalifikowani do etapu centralnego. Fakt ten powinien być poparty stosownym zaświadczeniem wydanym przez Komitet Główny danej olimpiady.

Jakiego rodzaju zaświadczenie o przyjęciu na studia muszę dołączyć do wniosku o stypendium na I rok?

Jeśli otrzymałeś z uczelni decyzję/zaświadczenie o przyjęciu na studia w formie papierowej, dołącz jej kopię. Jeśli nie – wystarczy nam wydruk decyzji otrzymanej drogą elektroniczną.

Czy mogę już się zarejestrować, jeśli jestem tegorocznym maturzystą i jeszcze nie mam wyników rekrutacji na studia?

Tak. W miejscu, gdzie należy wybrać uczelnię i kierunek studiów, zaznacz tę uczelnię i kierunek, na który złożyłeś papiery. Dokumenty potwierdzające przyjęcie na wybrane studia powinieneś dołączyć do wniosku w momencie jego przesyłania pod wskazany adres. Jeżeli do tego czasu nie będziesz miał jeszcze decyzji z uczelni możesz dosłać ją później, maksymalnie do 10 października.

Co zrobić, jeśli aplikuję na dwa kierunki lub do różnych uczelni i decyzję o przyjęciu na inny kierunek/uczelnię otrzymam po złożeniu wniosku?

Jeśli ostatecznie wybierzesz studia na innym kierunku lub uczelni niż zaznaczone we wniosku, który już złożyłeś - poinformuj nas o tym mailem. Zmiany we wniosku on-line możesz wprowadzać tylko do 14 września do godziny 16-ej (przywrócimy Twój wniosek do edycji). Po 14 września zmiany we wniosku może wprowadzać tylko administrator systemu aplikacyjnego czyli Fundacja.

Czy mogę ubiegać się o stypendium na I rok jeśli moi dziadkowie, a nie rodzice, pracowali w PGR?

Niestety, regulamin programu nie przewiduje takiej możliwości. W segmencie IA, dla dzieci byłych pracowników PGR, o stypendia mogą ubiegać się osoby, których rodzice lub opiekunowie prawni przez minimum 2 lata pracowali w PGR. Jeśli masz wątpliwości czy zakład pracy, w którym pracowali Twoi rodzice był PGR, skontaktuj się z odpowiednim oddziałem terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawna Agencja Nieruchomości Rolnych), który uczestniczy w zbieraniu wniosków w segmencie IA.

Czy moja rodzina jest rodziną wielodzietną?

Rodzina wielodzietna, to rodzina posiadająca troje i więcej dzieci.

 

Aby mieć pewność że wniosek o stypendium pomostowe jest prawidłowo wypełniony i zostanie wzięty pod uwagę przez komisję stypendialną – zwróć uwagę na to czy PODPISAŁEŚ wniosek przed wysłaniem (tylko podpisane wnioski są rozpatrywane) – uczula Fundacja.

- Koniecznie pamiętaj o załączeniu wszystkich wymaganych dokumentów, których wykaz znajdziesz na ostatniej stronie wydrukowanego wniosku, bowiem wnioski z niepełną dokumentacją nie będą rozpatrywane. Ponieważ nie odsyłamy żadnych dokumentów, należy pamiętać o przesłaniu do nas kserokopii świadectwa dojrzałości. Możesz przesłać również odpis, ale pamiętaj, że go nie zwracamy – dodaje również organizator.

Co również istotne: po wypełnieniu wniosku on-line należy kliknąć ZŁÓŻ WNIOSEK. Dopiero wówczas możliwy będzie wydruk wniosku. – Zwróć też uwagę, aby wysłać wydrukowany i podpisany wniosek w odpowiednie miejsce. W zależności od tego, w którym segmencie składasz wniosek - musisz przesyłać go, zgodnie z regulaminem Programu oraz informacją podaną na końcu wypełnionego i wydrukowanego wniosku – zaznacza Fundacja.