Zacznijmy od tego, jak w Kodeksie rolnym określono gospodarstwo rolne i gospodarstwo rodzinne.

- Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego - czytamy w projekcie nowego prawa.

Jak dookreślono, gospodarstwo rolne może być kierowane indywidualnie, wspólnie przez małżonków oraz wspólnie przez osoby bliskie. Deklaracja o wspólnym kierowaniu gospodarstwem rodzinnym powinna być zgłoszona na piśmie do ARiMR i wpisana do rejestru gospodarstw rolnych.

Podstawą ustroju rolnego Rzeczypospolitej stanowi gospodarstwo rodzinne, za które uważa się gospodarstwo rolne o powierzchni nie większej niż 300 ha, kierowane przez rolnika indywidualnego lub wspólnie z osobami bliskimi - głosi kolejny artykuł Kodeksu.

Dodano, że jeśli przepisy odrębne przewidują określone wsparcie dla gospodarstw rolnych, wsparcie to przysługuje w pierwszej kolejności gospodarstwom rodzinnym.

- Odrębne przepisy mogą ustanawiać szczególne preferencyjne zasady wspierania małych i średnich gospodarstw rodzinnych, określając maksymalną wielkość tych gospodarstw - dopisano w Kodeksie.

Kim jest osoba bliska w Kodeksie rolnym?

Jak określono w Kodeksie rolnika pisaliśmy tu:

W Kodeksie rolnym zapisano też kim jest osoba bliska:

- Osobami bliskimi w rozumieniu Kodeksu są małżonkowie, krewni w linii prostej, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa, powinowaci do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia i ich małżonkowie oraz osoby pozostające w stałym pożyciu.

Ochrona gospodarstw rodzinnych w postępowaniu egzekucyjnym

Przygotowany przez PiS Kodeks rolny - jako akt wyższego rzędu - określa też zasady ochrony gospodarstw rodzinnych w postępowaniu egzekucyjnym:

W razie egzekucji sądowej lub administracyjnej, skierowanej przeciwko rolnikowi prowadzącemu rodzinne gospodarstwo rolne, wyłączeniu spod egzekucji podlegają grunty rolne o powierzchni nie mniejszej niż 10 ha, zabudowania mieszkalne i gospodarcze w części umożliwiającej zamieszkiwanie rolnika i prowadzenie gospodarstwa o wskazanej wyżej powierzchni, a ponadto jeden ciągnik wraz z niezbędnymi maszynami oraz inwentarz żywy w ilości jednej sztuki dużej na 1 ha gruntu.

Ale dodano, że wyżej wymienionego ograniczenia nie stosuje się do egzekucji wynikającej z hipoteki.