Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi praktyczne na każdym wytwórcy przepracowanych olejów ciąży obowiązek ich zbierania i selektywnego magazynowania według wymagań wynikających ze sposobu ich przemysłowego wykorzystania lub unieszkodliwiania.

Bardzo istotna jest ilość zebranych przepracowanych olejów i smarów m.in. także w gospodarstwie rolnym. Nasz ekspert zwraca też uwagę na limity magazynowania przepracowanych olejów odpadowych. Przekroczenie ich, zgodnie z obowiązującym prawem, wymaga rejestracji w specjalnym systemie monitorowania.  

- Jeżeli ilość olejów odpadowych do odbioru jednorazowo przekracza 500 l to zgodnie z ustawą o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów z dnia 9 marca 2017 r., niezbędne jest dokonanie zgłoszenia o zamiarze odebrania odpadów ropopochodnych w SENT – Systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Żeby mieć możliwość dokonywania takich zgłoszeń trzeba zarejestrować się na PUESC, czyli Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych - podkreśla Dominika Pozorska, specjalista ds. procesów i ochrony środowiska w firmie Oiler.

Zgodnie z ustawą  o odpadach, wytwórca  ma obowiązek magazynowania przepracowanych olejów  w celu poddania odzyskowi lub jeżeli jest to koniecznie całkowitej utylizacja.

- Oleje odpadowe w pierwszej kolejności powinny być poddane regeneracji a jeżeli właściwości chemiczne na to nie pozwalają to odzyskowi a na samym końcu unieszkodliwieniu. Takie odpady należy przygotować do odbioru przez specjalizującą się firmę w takim zakresie. Oczywiście musi posiadać ona wszelkie pozwolenia środowiskowe dotyczące gospodarowania odpadami – taką firmą jest Oiler - podpowiada Dominika Pozorska, specjalista ds. procesów i ochrony środowiska w firmie Oiler.

A w jaki sposób należy prawidłowo magazynować zużyte oleje i smary w gospodarstwie rolnym?

Czy można zlewać i mieszać ze sobą przepracowane oleje?

Jak określa  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, w artykule 2.2 w trakcie zbierania i magazynowania olejów odpadowych niedopuszczalne jest ich mieszanie z innymi odpadami a dokładniej

Podczas zbierania i magazynowania olejów odpadowych jest niedopuszczalne ich mieszanie z innymi odpadami i substancjami, czyli z odpadami stałymi, odpadami zawierającymi polichlorowane bifenyle (PCB) , olejem napędowym, olejem opałowym, płynami chłodniczymi, płynami hamulcowymi oraz innymi substancjami i preparatami chemicznymi niebędącymi olejami.

- Ustawa zakazuje mieszania odpadów niebezpiecznych oraz inne niż niebezpieczne w celu zmiany/poprawy ich właściwości chemicznych oraz jeżeli zagraża to życiu bądź zdrowiu ludzi jak i również źle wpływa na środowisko. Dopuszcza się mieszanie różnych olejów odpadowych jeżeli nie wpłynie to negatywnie na proces regeneracji lub odzysku - podkreśla Dominika Pozorska, specjalista ds. procesów i ochrony środowiska w firmie Oiler.

Także Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2015 r. dopuszcza mieszanie olejów napędowych pod warunkiem że nie wpłynie to negatywnie na proces ich odzysku lub unieszkodliwiania. Innymi słowy Rozporządzenie i Ustawa dopuszcza mieszanie tego samego typu olejów np. mineralnych w jednym pojemniku. A jak ma przebiegać magazynowanie przepracowanych olejów w gospodarstwie rolnym?

 Jak magazynować oleje odpadowe w gospodarstwie rolnym?

Wytworzone wcześniej odpady w postaci przepracowanych olejów należy odpowiednio przygotować przed przekazaniem do uprawnionego odbiorcy.

- Oleje odpadowe zbiera się do szczelnych pojemników, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na ich działanie (np. beczki metalowe). Wskazanym jest, żeby taki pojemnik został odpowiednio opisany aby omyłkowo nie użyć. Po nawiązaniu współpracy na życzenie klienta możemy dostarczyć odpowiednie pojemniki uwzględniając charakter danego odpadu. Najczęściej oleje odbierane są cysternami poprzez wypompowanie - podkreśla Dominika Pozorska, specjalista ds. procesów i ochrony środowiska w firmie Oiler.

Jak zwraca uwagę ekspertka, ale też i dokładnie precyzuje Rozporządzenie Ministra - oleje odpadowe zbiera się do szczelnych pojemników, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych,
odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem. Bardzo ważne jest też umieszczenie na tak przygotowanych pojemnikach odpowiedniego opisu w widocznym miejscu „OLEJ ODPADOWY”. 

Należy też pamiętać o tym, że jeżeli olej podczas użytkowania miał lub mógł mieć styczność z substancją niebezpieczną np. ze środkami ochrony roślin, w jej postaci własnej lub jako składnik preparatu, na pojemniku umieszcza się informację o zanieczyszczeniu lub możliwości zanieczyszczenia oleju odpadowego tą substancją.

Dopiero tak przygotowane pojemniki umieszczone w wcześniej przygotowanych miejscach na utwardzonej powierzchni są gotowe do odbioru lub ewentualnego wypompowania.