PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Jak przygotować się do naboru wniosków na „Modernizację”?

Jak przygotować się do naboru wniosków na „Modernizację”? Wkrótce ruszy nabór wniosków na "Modernizację". Fot. Kamil Karkowski

Na marzec tego roku zaplanowano nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Co przygotować, żeby sprawnie złożyć wniosek?Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi  z 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy musi być podane do publicznej wiadomości nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania wniosków.

Dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków powinien przypadać w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 30 dni.

Nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze, agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy.

W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa – dotyczy to również złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez osobę występującą jako jedna z osób wspólnie wnioskujących.  

Warto dobrze przyjrzeć się wymogom, bo „Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie przyznaje się punktów za to kryterium”.

Możliwa jest też tylko „jednostronna” aktualizacja: „jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy ulegną zmianie, dokonuje się aktualizacji informacji o kolejności przysługiwania pomocy wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona”.

W rozporządzeniu określono też, że agencja nie udziela pomocy, jeżeli przyznano mniej niż:

1) 4 punkty – w przypadku obszaru, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–c (rozwój produkcji zwierzęcej)

2) 1,5 punktu – w przypadku obszaru, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. D (maszyny).

 

A oto, co rozporządzenie mówi o wniosku i załącznikach do niego:

Wniosek o przyznanie pomocy zawiera dane niezbędne do jej przyznania, w szczególności:

1) numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy albo numer identyfikacyjny:

a) jego współmałżonka, jeżeli wyraził zgodę na nadanie mu tego numeru – w przypadku osoby fizycznej,

b) spółki cywilnej, której jest wspólnikiem – w przypadku wspólnika spółki cywilnej;

2) dane podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres,

c) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), o ile został nadany,

d) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) – w przypadku osoby fizycznej, a jeżeli osoba ta nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości,

e) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), o ile zostały nadane – w przypadku osoby prawnej i spółki osobowej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;

3) wskazanie obszaru, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, którego dotyczy operacja;

4) informacje o kwalifikacjach zawodowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika;

5) charakterystykę prowadzonej działalności;

6) opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów oraz określenie liczby zwierząt, jaka ma zostać osiągnięta w wyniku realizacji operacji w obszarach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–c;

7) plan finansowy operacji;

8) informacje dotyczące gospodarstwa;

9) informację o załącznikach;

10) oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy związane z pomocą;

11) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

12) kwotę wnioskowanej pomocy;

13) informację o wpływie operacji na:

a) poprawę efektywności korzystania z zasobów wodnych w gospodarstwie,

b) poprawę efektywności wykorzystania energii w gospodarstwie,

c) zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie,

d) redukcję emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa w gospodarstwie.

 

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:

1) biznesplan na elektronicznym nośniku danych (CD lub DVD), opracowany na formularzu udostępnionym przez Agencję, oraz wydruk arkusza podsumowującego biznesplan;

2) kopię dokumentu albo kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 – w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika;

3) kopię umowy, o której mowa w § 3 pkt 2 – w przypadku osób wspólnie wnioskujących;

4) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcie przychodu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej, o którym mowa w § 2 ust. 3;

5) plan rozmieszczenia na terenie gospodarstwa budynków, budowli i plantacji wieloletnich oraz rzuty budynków służących do produkcji rolnej wraz z rozplanowaniem wewnętrznym – w przypadku operacji niedotyczącej wyłącznie zakupu maszyn lub urządzeń, które będą wykorzystywane wyłącznie poza budynkami i budowlami;

6) plan sprzedaży lub kopię umowy przedwstępnej sprzedaży całej produkcji wytworzonej w gospodarstwie w związku z realizacją operacji – w przypadku gdy w związku z realizacją operacji wzrośnie produkcja;

7) kopię dokumentu tożsamości – w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest osobą fizyczną albo wspólnikiem spółki cywilnej będącym osobą fizyczną;

8) kopię umowy spółki cywilnej – w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej;

9) kopię uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika tej spółki do złożenia wniosku w imieniu wspólników – w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej i wspólnik składa wniosek w imieniu wspólników;

10) kosztorys inwestorski – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie połączonym z modernizacją;

11) opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, sporządzony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję – w przypadku operacji, w ramach której będzie realizowane co najmniej jedno zadanie niewymagające załączenia do wniosku kosztorysu, o którym mowa w pkt 10;

12) kopię promesy umowy leasingu dotyczącej planowanego zakupu rzeczy wraz z harmonogramem spłat rat leasingowych z wyszczególnieniem części kapitałowej i części odsetkowej – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu;

13) kopię dokumentu albo kopie dokumentów potwierdzających posiadanie samoistne lub zależne gospodarstwa, w którym będzie realizowana operacja, przy czym w przypadku posiadania samoistnego nieruchomości, dla której księga wieczysta jest prowadzona w systemie informatycznym, o którym mowa w art. 251  ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.5)), jest wystarczające podanie numeru księgi wieczystej;

14) oświadczenie właściciela albo współwłaściciela gospodarstwa albo jego części o wyrażeniu zgody na realizację operacji, sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję – w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie niestanowiącym własności podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy albo stanowiącym współwłasność tego podmiotu i nie dotyczy wyłącznie nabycia rzeczy ruchomych, które nie wymagają instalacji;

15) oświadczenie współposiadacza gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję – w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie stanowiącym przedmiot współposiadania;

16) oświadczenie współposiadacza nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję – w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie, w skład którego wchodzi nieruchomość będąca przedmiotem współposiadania;

17) kopię projektu budowlanego – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie połączonym z modernizacją;

18) kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją, a także kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych w odrębnych przepisach warunków realizacji inwestycji objętych operacją – w przypadku gdy w ramach operacji będą realizowane tego typu inwestycje;

19) zaświadczenie wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające spełnianie wymagań w zakresie higieny i warunków utrzymania zwierząt – w przypadku gdy operacja jest związana z produkcją zwierzęcą;

20) kopię dokumentacji dotyczącej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – w przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy obowiązanych do prowadzenia ewidencji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisami o rachunkowości;

21) kopię dokumentacji dotyczącej wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – w przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy obowiązanych do prowadzenia wykazu zgodnie z przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

22) kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy, jego małżonkowi, spółce cywilnej, której jest wspólnikiem, nie został nadany numer identyfikacyjny, a w przypadku składania wniosku o wpis tego podmiotu do tej ewidencji łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy – oryginał wniosku;

23) informację o numerze rachunku bankowego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy – w przypadku gdy podmiot ten ubiega się o zaliczkę;

24) kopię umowy na dostawy produktów, których dotyczy operacja, zawartej na okres co najmniej jednego roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę na obszarze województwa świętokrzyskiego – w przypadku operacji realizowanych w tym województwie;

25) kopie dokumentów potwierdzających uczestnictwo podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, lub krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia, w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” objętego programem;

26) dokument potwierdzający członkostwo w grupie producentów rolnych lub organizacji producentów;

27) zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające wpis w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej – w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prowadzi produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej;

28) inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania pomocy.

 

 Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (8)

 • Marcin 2016-02-19 10:54:32
  Mam pytanie. Mam 7,7 ha
  5,5 sadu będę dosadzał na całym i według doboru maszyn w PROW wolno mi kupić kosiarkę 1,6m i opryskiwacz 1000l.
  NO paranoja jak się tu rozwijać ja chciałem rozdrabniacz bijakowy ok 1,8m opryskiwacz 1500l.
  Według gościa co pisał to zapotrzebowanie na maszyny nie mogę sobie kupić opryskiwacza większego bo on uważa że mi starczy 1000l. I co będę co trochę tankował wodę i robił ciecz roboczą. . tracił czas
 • Młody rolnik 2016-02-08 18:23:56
  Roman jak cicho? lista juz tydzien jest a do konca lutego wszystkie wnioski beda rozpatrzone :)
 • roman 2016-02-08 15:28:37
  Do MP

  A co ze zlozonymi wnioskami w zeszlym roku 205? Cicho cos w tym temacie?
 • Leon 2016-02-08 08:11:57
  @pieróg, polska wieś rolnika geja nie przetrawi, musisz do miasta się wyprowadzić chłopie, przykro mi bardzo. Nawet nie byłbyś przyszłościowy. Bardziej teraźniejszy, co dwa chłopy do roboty to nie jeden. Wszak chłop jak żaba silniejszy niż baba. Gorzej jak zacznie dwóch takich klepisko wałować, to roboty nie krzty nie zrobią...
 • Pieróg 2016-02-06 17:31:06
  tomuś??
  a po ilu drinkach można mieć Ciebie??
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.237.52.11
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.