Poprzedni artykuł dotyczący pozyskania ulgi podatkowej z tytułu budowy instalacji fotowoltaicznej poświęciliśmy tylko przypadkowi, w którym to rolnik rozliczający się na zasadach czynnego VAT-u ubiega się o ulgę. Tym razem opiszemy sytuację, w której to rolnik ryczałtowy ubiega się o ulgę podatkową z tytułu inwestycji w OZE.

Zasady przyznawania ulgi przez urząd gminy są właściwie takie same, zarówno dla rolnika ryczałtowego, jak i tego rozliczającego się na zasadzie czynnego VAT-u. Jedna ze znaczących różnic polega na tym, że rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od montażu fotowoltaicznej instalacji. Na co trzeba zwrócić uwagę i w jaki sposób można odliczyć ulgę inwestycyjną od podatku rolnego?

Ulga także dla ryczałtowca

Zgodnie z art. 13. ust. 1 Ustawy o podatku rolnym, każdemu podatnikowi rolnemu, czyli także takiemu, który rozlicza się na zasadach ryczałtu przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu zakupu urządzeń i instalacji wytwarzających energię z naturalnych źródeł – słońca, wiatru, spadku wód, oraz biogazu. Oznacza to, że rolnik może uzyskać ulgę inwestycyjną w wysokości 25 proc., którą można odliczyć (na podstawie decyzji wydanej przez stosowny urząd) od podatku rolnego nie tylko na instalację fotowoltaiczną. Jednak, aby uzyskać tą ulgę inwestycyjną rolnik musi spełnić szereg wymagań. Jakich?

Warunki uzyskania ulgi

Jak określa art. 13 ust. 2 pkt. c Ustawy o podatku rolnym, zakup i użytkowanie instalacji fotowoltaicznej musi wiązać się z prowadzoną działalność rolniczą. Czyli energia elektryczna pozyskania np. z mirkoinstalacji fotowoltaicznej musi być użyta tylko i wyłącznie do produkcji rolnej np. do oświetlenia obory lub chlewu, czy też zasilania urządzeń np., wentylatorów, dzięki którym odbywa się produkcja rolna, itd. Oznacza to, że wykorzystanie tak wytworzonej energii nie może być użyte w celach prywatnych do zasilenia instalacji elektrycznej np. domu rolnika.

Ponadto taka ulga inwestycyjna musi być zastosowana tylko do należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja. Jeżeli więc rolnik ubiega się o ulgę inwestycyjną z instalacji fotowoltaicznej, która znajduje się poza granicami administracyjnymi urzędu gminy - nie otrzyma zwrotu.

Ulga inwestycyjna nie zostanie też przyznana, jeżeli wydatki na realizację inwestycji instalacji fotowoltaicznej zostały w części lub w całości sfinansowane z udziałem środków publicznych. Co to oznacza w praktyce? Rolnik ryczałtowy (także ten rozliczający się na zasadach VAT) nie otrzyma decyzji pozytywnej dotyczącej ulgi inwestycyjnej, jeżeli wydatki poniesione na budowę jego instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane np. preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami, pochodzącymi ze środków publicznych, także tych z Unii Europejskiej. Jeżeli więc rolnik decyduje się na skorzystania z ulgi inwestycyjnej z konkretnej inwestycji nie może też jednocześnie wystąpić o jej dofinansowanie np. z programu „Mój Prąd”, czy programu „Agroenergia”.

Oczywiście rolnik nie może się też ubiegać o ulgę inwestycyjną, a nawet będzie musiał ją zwrócić, jeżeli sprzedał instalację fotowoltaiczną lub obiekt budowlany czy działkę instalacją, od których ta ulga została przyznana.

Należy pamiętać też, że zgodnie z Ustawą o podatku rolnym, ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat. Co to oznacza w praktyce?

Rolnik ryczałtowy płaci rocznie np. 500 zł podatku rolnego od gruntów. Zainwestował w instalację fotowoltaiczną np. 50.000 zł, więc teoretycznie powinno należeć mu się 25 proc. ulgi inwestycyjnej, czyli 12.500 zł. Jednak po złożeniu dokumentów w stosownym urzędzie otrzymał ulgę inwestycyjną tylko na kwotę 7.500 zł, zwalniającą go z płacenia podatku rolnego (przez 15 lat). Dlaczego? Otóż, jeżeli rocznie płaci 500 zł podatku rolnego, to po 15 latach może maksymalnie odliczyć 500 zł x 15 lat = 7.500 zł.

Kto przyznaje ulgę?

Ulga inwestycyjne nie przysługuje rolnikowi z mocy prawa. To oznacza, że musi się o nią ubiegać w stosownym urzędzie składając wniosek oraz dokumentując ją rachunkami z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych. Chodzi o zestawienie wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, które jasno wskazują kwotę tych wydatków. Warto zauważyć, że przy obliczaniu wysokości ulgi inwestycyjnej rolnicy indywidualni nie mogą wliczyć do niej wydatków poniesionych z tytułu pracy własnej. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta.