Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że do sprzedaży bezpośredniej przez Internet nie można stosować ryczałtu 2-proc., wprowadzonego niedawną nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Natomiast MRiRW potwierdza, że sprzedaż przez Internet jest dopuszczalna – o ile tylko spełnione są wymogi wprowadzone przez przepisy sanitarne: "Przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej nie regulują kwestii związanych ze sposobem sprzedaży żywności, co pozwala stwierdzić, że jakakolwiek forma sprzedaży żywności jest dozwolona, pod warunkiem spełnienia wymagań higienicznych określonych w tym rozporządzeniu – twierdzi Ministerstwo Rolnictwa. -  Wymagania higieniczne jakie należy spełnić także w przypadku sprzedaży żywności za pośrednictwem Internetu, obejmują również środki transportu, którymi żywność jest dostarczana konsumentowi końcowemu oraz zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego. Spełnienie tych wymogów ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach sprzedaży bezpośredniej. Jeśli sprzedana przez internet żywność nie jest odbierana bezpośrednio przez odbiorcę, producent odpowiedzialny jest za zapewnienie właściwych warunków (np. chłodniczych) transportu takiej żywności."

W odniesieniu do sprzedaży bezpośredniej przez rolnika nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego przez Internet, odpowiedź w tej sprawie została przesłana wcześniej – potwierdza MRiRW swoje stanowisko, już zaprezentowane naszym czytelnikom, i dodaje:

„Analogicznie jak w przypadku sprzedaży bezpośredniej, dozwolone jest prowadzenie sprzedaży przez Internet przez rolnika przetworzonych lub poddanych niektórym rodzajom obróbki produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, pod warunkiem spełniania wymogów mających zastosowanie do takiej działalności.

Podstawowe wymagania w tym zakresie zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753) oraz  rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. ; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319).

Jednocześnie należy podkreślić, że ww. przepisy obejmują warunki prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz wymagania weterynaryjne i sanitarne przy jej prowadzeniu  i nie obejmują kwestii regulowanych uchwaloną przez Sejm RP w dniu 9 kwietnia 2015 r. ustawą o zmianie ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym ww. nowelizacja tych ustaw nie zmienia dotychczasowych wymagań przy produkcji i sprzedaży żywności w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.”

Zatem który warunek przy sprzedaży przez Internet nie jest spełniony, aby rolnik mógł skorzystać z możliwości ryczałtowego opodatkowania? Ministerstwo Finansów twierdzi, że „sprzedaż przez Internet nie stanowi sprzedaży w miejscu wytworzenia produktów ani na targowisku”.

Skoro jednak rolnik spełni przepisy sanitarne i zachowa wszelkie reguły dotyczące dopuszczalnej odległości do prowadzenia swojej działalności (które to zresztą mają być wkrótce zmienione), nie naruszy prawa i może sprzedawać przez Internet to, co wytworzył. Pozostaje tylko kwestia opodatkowania. Zawsze można opodatkować takie działania z zachowaniem obowiązującej podstawowej 18-proc. stawki i kwoty wolnej od podatku (teraz 3091 zł). W ograniczonym zakresie i niektórych sytuacjach może to być pewnie nawet bardziej korzystne, bo pozwoli skorzystać np. z ulgi na dzieci. Oznacza to jednak opodatkowanie podatkiem dochodowym działalności rolniczej – i to nawet bez możliwości uwzględnienia kosztów produkcji. Jak więc dokonać rozliczenia sprzedaży bezpośredniej prowadzonej przez Internet? – pytamy w Ministerstwie Finansów.