Takie są przynajmniej zamiary rządu. Funkcjonuje obecnie 5,1 tys. wspólnot gruntowych o łącznej powierzchni ok. 107 tys. ha. W przypadku ok. 3,5 tys. wspólnot nie zostały wydane decyzje administracyjne ustalające ich stan prawny. Istnieje niewiele ponad 1 tys. spółek, które zarządzają wspólnotami, czyli zarządzanie też nie jest prowadzone w sposób właściwy. O potrzebie uporządkowania tych problemów mówi się od lat. Przygotowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ma być na to sposobem.

- Wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym jeśli do dnia 30 czerwca 2016 r. nie ustalono udziału we wspólnocie – mówię tutaj o trybie, który obowiązywał na podstawie ustawy z 1963 r. – to udział we wspólnocie ustala się na nowo – tak poseł sprawozdawca Krzysztof Jurgiel relacjonował w Sejmie założenia projektu. - Jeszcze raz to powtórzę: jeśli do 30 czerwca 2016 r. w trybie starej ustawy nie zostaną na wniosek uprawnionych ustalone udziały, wtedy prawo do udziału we wspólnocie mają osoby, które posiadają gospodarstwo rolne nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i faktycznie korzystają ze wspólnoty. Jest to tzw. drugi krok i jeśli w tym drugim etapie nie nastąpi wydanie decyzji, czyli nie będzie uprawnionych, to w trzecim etapie gmina ma prawo wystąpić z wnioskiem o przejęcie części wspólnoty na cele zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami, czyli na cele publiczne, w tym na budownictwo mieszkaniowe. Jeśli gmina nie wystąpi z wnioskiem ani nie będzie decyzji – tutaj decyzje wydaje wojewoda – o przeniesieniu tej własności, wtedy te nieruchomości, w drodze decyzji wojewody, przechodzą na Skarb Państwa.

Z kolei posłanka Iwona Kozłowska zwróciła uwagę na to, że nowelizacja spowoduje uregulowanie stanu prawnego wszystkich nieruchomości stanowiących wspólnoty gruntowe, co do których nie została wydana decyzja ustalająca.

- Członkom wspólnot umożliwione zostanie przekształcenie wspólnoty gruntowej we współwłasności w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, również w częściach ułamkowych. Ustalone zostaną wykazy uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazy obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych. Na wniosek uprawnionego do udziału we wspólnocie będzie możliwe ustalenie wielkości przysługującego mu udziału.

PiS wniosło do projektu poprawki – m.in. przewidującą wydłużenie okresu sprawdzającego faktyczne korzystanie ze wspólnoty z 5 do 10 lat.