Głównym celem programu "Mój Prąd" jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5.000 zł. Wsparciem są objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. 

Dla kogo program "Mój Prąd"?

Program jest skierowany do osób fizycznych (prosumentów), czyli także do rolników indywidualnych, którzy wytwarzają prąd na własne potrzeby (nie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego) oraz mają podpisaną umowę z elektrownią – uregulowane kwestie związane z odprowadzaniem nadwyżek energii do sieci elektrycznej.

Należy pamiętać, że jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”. 

Co we wniosku?

Wniosek można złożyć dopiero po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji).

Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW).

Aby skorzystać z programu "Mój Prąd", konieczne jest więc spełnienie kilku warunków:

  • dokonanie zakupu i montażu instalacji PV (korzystanie z paneli fotowoltaicznych nie wcześniej niż od 23 lipca 2019 roku);
  • podpisanie umowy dwustronnej z dystrybutorem energii,
  • zainstalowanie licznika dwukierunkowego prądu;
  • dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
  • projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
  • beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania.

Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.