To Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta chronione prawnie. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione takie jak: żubry, wilki, bobry, rysie i niedźwiedzie wniosek o odszkodowanie przyjmuje regionalny dyrektor środowiska, zaś na obszarze parku narodowego dyrektor tegoż parku.

Zakres odpowiedzialności Skarbu Państwa

Jak precyzuje dokładniej Ministerstwo Klimatu, to do tych wyżej wymienionych organów regionalnych należy zgłaszać wnioski o zwrot środków pieniężnych wraz z odpowiednią dokumentacją za wyrządzone szkody przez dzikie zwierzęta chronione.

Jak podaje Ministerstwo Klimatu:

„W przypadku szkód rolnych wyrządzonych przez dzikie zwierzęta objęte ochroną, oględzin, szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego dyrektor danego parku. Tam też należy składać wnioski o odszkodowanie.

Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez:

  • żubry – w uprawach, płodach rolnych lub gospodarstwie leśnym;
  • wilki – w pogłowiu zwierząt gospodarskich;
  • rysie –  w pogłowiu zwierząt gospodarskich;
  • niedźwiedzie – w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz uprawach i płodach rolnych;
  • bobry – w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim.”

Oczywiście oprócz wniosku należy załączyć odpowiednie dokumenty, opisujące szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione na terenie gospodarstwa rolnego. Od tej ostatniej czynności będzie zależała nie tylko wysokość rekompensaty za wyrządzone szkody, ale też i pozytywna decyzja o jej przyznaniu.

W kolejnym artykule opiszemy, co powinien zawierać wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta chronione.

Zabezpiecz i udokumentuj szkody

W pierwszej kolejności poszkodowany rolnik powinien jak najszybciej zabezpieczyć ślady oraz inne dowodów wskazujących przyczynę lub okoliczności powstania na terenie gospodarstwa do czasu sporządzenia protokołu.

Poszkodowany niezwłocznie powinien powiadomić stosowny organ drogą elektroniczną poprzez portal ePUAP (z podpisem zaufanym lub elektronicznym), lub wreszcie składając wniosek papierowy.

Poszkodowany rolnik w żadnym wypadku nie może podejmować żadnych działań naprawczych, dopóki nie zostaną wykonane oględziny przez wyznaczonego pracownika regionalnej dyrekcji ochrony środowiska lub parku narodowego.

Wyjątkiem od tej reguły stanowi sytuacja, w której zaniechanie naprawy szkód grozi bezpieczeństwu publicznemu lub mogłoby narazić poszkodowanego rolnika na jeszcze większe straty, np. z powodu przerwania grobli stawowej itd. Wtedy rolnik zobowiązany jest udokumentować szkodę przed jej naprawą np. poprzez wykonania zdjęć z charakterystycznymi punktami pozwalającymi zlokalizować miejsce oraz rozmiar wyrządzonych szkód.

Następnie należy niezwłocznie powiadomić regionalnego dyrektora ochrony Środowiska lub dyrektora regionalnego parku narodowego w swoim regionie o dacie rozpoczęcia usuwania tych szkód.

Najlepiej zrobić drogą elektroniczną potwierdzony np profilem zaufanym ePUAP (z podpisem zaufanym lub elektronicznym), lub wreszcie składając wniosek papierowy lub w pewnych okolicznościach zgłaszając telefonicznie.

Jak określa "Rozporządzenie Ministra z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową"; w przypadku szkody wyrządzonej w odniesieniu do zwierząt, w pasiece albo w budowli stawów rybnych w gospodarstwie rybackim, jeżeli szkoda w tej budowli spowodowała albo może spowodować ubytek ryb, zgłoszenia szkody można dokonać również przez złożenie wniosku telefonicznie.

Osoba przyjmująca telefoniczne zgłoszenie szkody dokumentuje takie zgłoszenie w formie notatki służbowej. Co więcej powinna ona poinformować poszkodowanego rolnika o konieczności przekazania konkretnych dokumentów podczas oględzin tej szkody.

A jak ustalana jest wysokość odszkodowania? Czy są ustalane odgórne stawki w zależności od zwierzęcia chronionego oraz rozmiaru wyrządzonej szkody?

Indywidualna wysokość odszkodowania

Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Klimatu, każda szkoda jest wyceniania indywidualnie i co ważniejsze nie pokrywa ona utraconych, prognozowanych korzyści. Oznacza to, że trzeba jak najszybciej udokumentować szkodę (dla własnego bezpieczeństwa) i zgłosić wniosek do stosownego urzędu.

Jak podaje Ministerstwo Klimatu:

„Nie ma limitów kwot, o jakie mogą ubiegać się rolnicy. W oparciu o oględziny opracowywana jest wartość odszkodowania za straty które poniósł poszkodowany. Nie pokrywa ona utraconych korzyści.”

Stosuje się jedynie w przypadku upraw jednorocznych lub wieloletnich stosuje się współczynnik korygujący w zależności od okresu wyrządzenia szkody. Istotny jest też termin dokonania oględzin przez wyznaczoną do tego osobę. I tutaj określa się go w zależności od rodzaju wyrządzonej szkody przez zwierzęta chronione.

Ustalenie terminu oględzin

Właściwy organ dokonuje oględzin szkody w obecności poszkodowanego (chyba że ten nie może być obecny z przyczyn od niego niezależnych wtedy ustalany jest nowy termin oględzin), niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

W przypadku szkód wyrządzonych w odniesieniu do zwierząt, w pasiece albo w budowli stawów rybnych w gospodarstwie rybackim, jeżeli szkoda w tej budowli spowodowała albo może spowodować ubytek ryb, oględzin szkody dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Z kolei w przypadku szkody wyrządzonej w uprawach lub płodach rolnych oględzin szkody dokonuje się najpóźniej na dzień przed żęciem np., zboża, kopanie warzyw, zbieranie owoców i zwożenie ich do miejsca przechowywania.