Zgodnie z ustawą prawo łowieckie to dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego (koło łowieckie) ponosi odpowiedzialność materialną za wszystkie szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzynę łowną.

Mowa tu oczywiście o dzikach, łosiach, jeleniach, danielach czy sarnach. Ponadto ustawa prawo łowieckie dodatkowo przenosi odpowiedzialność na koła łowieckie za wszelkie szkody wynikłe podczas wykonywania polowania.

Jednakże ta sama ustawa nakłada na rolników, będących właścicielami gruntów rolnych obowiązek współpracy i współdziałania w zabezpieczaniu gruntów przed wyżej wymienionymi szkodami.

Zgłoszenie szkody

Zgłoszenia szkody dokonuje zawsze poszkodowany w drodze pisemnej, najpóźniej 3 dni od dnia stwierdzenia szkody na polu uprawnym bądź 14 dni od jej powstawania w przypadku sadów. Szacowania szkód dokonują wyznaczeni przedstawiciele koła łowieckiego po wcześniejszym ustaleniu terminu szacowania (najpóźniej 7 dni od zgłoszenia).

Jeżeli dojdzie do szacowania ostatecznego to musi się ono odbyć nie później, niż na dzień przed żęciem np., zboża, kopaniem warzyw, zbieraniem owoców i zwożeniem ich do miejsca przechowywania.

Standardowe oględziny

W przypadku zgłoszenia szkody, wyznaczeni przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego dokonują oględzin i ostatecznego szacowania, a także ustalają wysokość odszkodowania. W wyżej wymienionych czynnościach może wziąć udział (oprócz poszkodowanego rolnika) także przedstawiciel Izby Rolniczej, w tym wypadku członek rady powiatowej izby.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego ma dodatkowo obowiązek pisemnego poinformowania właściwego miejscowo wójta lub burmistrza oraz właściwej  izby rolniczej o przedstawicielach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód łowieckich.

Kto dokonuje wypłaty

Odszkodowanie po oględzinach i spisaniu protokołu dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu. Jest on zobowiązany do dokonania wypłaty w ciągu 30 dni, liczonych od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody, niezależnie od tego czy poszkodowany zgadza się z ustaleniami szacujących i czy podpisał protokół.

 

Jeżeli dojdzie do powstania sporu o wysokość odszkodowania to obie strony mogą zwrócić się do organu gminy, która przeprowadzi mediację dla polubownego rozstrzygnięcia sporu.

Jeżeli, jednak obu stronom nie uda się porozumieć, jedna z nich może wstąpić na drogę sądową z pozwem o zapłatę żądanej kwoty. W tym wypadku sprawę prowadzi się we właściwym sądzie rejonowym (dział cywilny).

Kiedy nie przysługuje odszkodowanie?

Zgodnie z ustawą prawo łowieckie, nie we wszystkich przypadkach rolnikom przysługują odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną.

Zgodnie z art. 48 ustawy prawo łowieckie, odszkodowanie nie przysługuje:

  • - osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;
  • - posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;
  • - posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;
  • - za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;
  • - za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
  • - za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.