ARiMR to jedna z  państwowych agencji wykonawczych, będących osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa. Jej plany finansowe zamieszczono w ustawie budżetowej na rok 2014.

„Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.”, którym ma się zająć na najbliższym posiedzeniu Sejm, omawia wykonanie przez nią zaplanowanego budżetu.

Jako jedyna z 11 państwowych agencji wykonawczych ARiMR ma ujemny wynik finansowy brutto zrealizowany, ale mniejszy, niż zakładano w ustawie budżetowej. Przychody Agencji wyniosły 1.700.080 tys. zł i zostały zrealizowane w 92,5% planu z ustawy budżetowej, natomiast koszty wyniosły 1.715.952 tys. zł. i zrealizowane zostały w 91,5% planu z ustawy budżetowej, w tym koszty realizacji zadań wyniosły 632.599 tys. zł i stanowiły 36,9% kosztów ogółem. Wynik Agencji był ujemny i wyniósł 15.872 tys. zł, jednocześnie uległ poprawie w stosunku do zakładanego w ustawie budżetowej na rok 2014 o 20.389 tys. zł – podano w omówieniu sprawozdania.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2014 r. otrzymała jedną z największych obok NCBiR dotację z budżetu państwa, spośród wszystkich Agencji Wykonawczych, w wysokości 1.677.431 tys. zł przeznaczoną m. in. na:

 dotację podmiotową w kwocie 929.924 tys. zł, z przeznaczeniem na koszty działalności statutowej,

 dotacje celowe w kwocie 656.451 tys. zł m.in. na:

- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściową spłatę kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych,

- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji rolniczej oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód,

- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie, finansowanie zalesiania gruntów rolnych,

- pomoc finansową dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012,

- pomoc finansową dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013 r.,

- pomoc finansową dla rolników, którzy w 2014 r. byli producentami owoców porzeczki czarnej lub owoców wiśni,

- pomoc finansową dla rolników, którzy w 2014 r. byli producentami cebuli, kapusty lub jabłek,

- pomoc finansową dla producentów rolnych, w którzy w 2014 r. ponieśli szkody w uprawach rolnych wyrządzone przez dziki,

- oraz dotację na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 85.457 tys. zł.