Dofinansowanie jest ogromną zachętą dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy jeszcze nie zdecydowali się na inwestycję w przydomową oczyszczalnie są dofinansowania. Szczególnie, że zakup i montaż takiej oczyszczalni mogą sięgać od 8 tys. zł do nawet 18 tys. zł. Wszystko zależy od tego, w jaki rodzaj oczyszczalni ścieków inwestujemy.

Należy też zwrócić uwagę, że w zależności od województwa, ustalane są zróżnicowane zasady i wymagania, które trzeba spełnić, aby otrzymać takie dofinansowanie lub pożyczkę na oczyszczalnię. 

Warto więc sprawdzić jakie warunki musimy spełnić w naszym województwie, powiecie lub gminie, gdyż jest o co powalczyć. W niektórych województwach możemy uzyskać dotację bezzwrotną lub pożyczkę na preferencyjnych warunkach na pokrycie kosztów kwalifikowanych sięgających nawet ponad 12 tysięcy zł naszej inwestycji w przydomową oczyszczalnię ścieków. 

Jest więc o co powalczyć, jednak należy pamiętać, że w zależności od województwa osoba fizyczna, ubiegająca się o dotację będzie musiała spełnić różne wymagania.

Zróżnicowane warunki o dofinansowanie na oczyszczanie

Pierwszym podstawowym warunkiem, jaki musi spełnić oczyszczalnia to określona przepustowość. I tutaj każdy Wojewódzki i Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może określić różne wymagania.

W jednym województwie będą kwalifikowały się oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości do 10 m3 na dobę, a w innym poniżej 5 m3 na dobę. Jeszcze w innym się ich wydajność na podstawie np. 5 RLM. Co to jest RLM? To skrót określający wielkość urządzeń do oczyszczania ścieków. Oparty jest on na założeniu, że każda osoba produkuje 160 dm3 ścieków na dobę. W przypadku budownictwa mieszkaniowego 5 RLM odpowiada liczbie 5 mieszkańców. Dlatego bardzo ważne jest aby szczegółowo  zapoznać się z zasadami udzielania określonymi przed najbliższy Wojewódzki i Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najczęściej dotacje przyznawane są właścicielom nieruchomości na terenie, których w okresie minimum 3 lat od złożenia wniosku o dotację nie przewiduje się budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Osoba ubiegająca się o dotację powinna też sprawdzić, czy w przypadku prowadzonej  działalności gospodarczej w jej budynku lub w przypadku wynajmowania pomieszczenia o powierzchni przekraczającej 50% powierzchni użytkowej tego budynku będzie przyznawana dotacja. Zazwyczaj w takiej sytuacji nie otrzymamy dotacji na zakup i budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Ponadto jeżeli chcemy ubiegać się o dotację na sfinansowanie oczyszczalni to musi ona też spełniać określone deklaracje właściwości użytkowych zgodnie np. z normą zharmonizowaną PN-EN 12566-3+A1:2009 lub nowszą.

W celu uzyskania dotacji będziemy musieli zrezygnować i zlikwidować dotychczasowy bezodpływowy zbiornika na ścieki (szambo), jeżeli z takowego korzystamy.  

Osoba, która uzyska dofinansowanie, powinna pamiętać o należytym użytkowanie oczyszczalni przez  tj. stosowanie bioaktywatorów, czyszczenie filtru, wywożenie osadu, itp., zgodne z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta od którego nabyła produkt. Co więcej, beneficjent musi się liczyć z kontrolą z Funduszu, czy wypełnia powyższe zalecenia.

Zazwyczaj Wojewódzki Fundusz będzie wymagał wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków przez firmę dysponującą osobą z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Jednak niektóre Wojewódzkie Fundusze dopuszczają także wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków we własnym zakresie. Przeprowadzenie wszystkich prac będzie musiało się w takim wypadku odbyć pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.

Nie wolno zapominać, że lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków na działce powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa

Oczyszczalnia ścieków, ale pod kilkoma warunkami

Oczyszczalnie ścieków nie można wybudować na dowolnej działce. Ta ostatnia musi spełnić określone warunki gruntowe oraz wyróżniać się odpowiednią wielkością. Budowa oczyszczalni ścieków powinna być też poprzedzona sprawdzeniem przepuszczalności gruntu oraz wysokością poziomu wód gruntowych. Szczególnie w przypadku oczyszczalni, której ścieki są odprowadzane do gruntu, urządzenia rozsączające muszą być umiejscowione powyżej 1,5 m nad poziomem wód gruntowych.

Działka musi być też na tyle duża, aby odległość zbiornika wstępnego oczyszczania od najbliższego ujęcia wody np. studni. Wielkość tej odległości jest uzależniona od rodzaju oczyszczalni i musi wynosić co najmniej 15 m lub więcej. Ponadto budowa oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę wymaga złożenia zgłoszenia budowy w wydziale architektury lokalnego starostwa powiatowego lub urzędu gminy przynajmniej na 30 dni przed rozpoczęciem prac wykonawczych. Ponadto zobowiązani jesteśmy dołączyć gotowy projekt takiej oczyszczalni, mapę działki z usytuowaniem naszej oczyszczalni oraz dokument potwierdzający, że jesteśmy właścicielem nieruchomości.

Większe wymagania będziemy musieli spełnić w przypadku budowy oczyszczalni, których ścieki będą odprowadzane do wód powierzchniowych. W tym wypadku trzeba jeszcze zdobyć pisemną zgodę właściciela wód na odprowadzanie ścieków oraz zgodę właścicieli sąsiadujących gruntów na przeprowadzenie instalacji przez ich działkę. Nie może też zabraknąć operatu wodno-prawnego w przypadku realizacji takiej inwestycji.

Jakie koszty kwalifikowane i dotacje?

Samo dofinansowanie może obejmować nawet do 100% kosztów kwalifikowanych (montaż, budowa i przyłączenie oczyszczalni do instalacji sanitarnej domu) w tym 20-30% to może być dotacja bezzwrotna, którą możemy przeznaczyć na zakup oczyszczalni. Gdy zdecydujemy się na preferencyjną pożyczkę to możemy sfinansować minimum 50% i więcej kosztów inwestycji w oczyszczalnie. 

Jak określa np. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi koszty kwalifikowane inwestycji nie mogą przekroczyć kwoty 12.ty. zł brutto. Jednak wielkość tej kwoty zmienia się w zależności od województwa oraz o to, czy ubiegamy się o dotację bezzwrotną czy też o pożyczkę na preferencyjnych warunkach. Także każdy Wojewódzki Fundusz może w różnym zakresie definiować czym jest koszt kwalifikowany a czym nie jest.

Zazwyczaj za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z realizacją zakupu i budowy oczyszczalni w tym zakup z dostawą materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wykonanie robót budowlano-montażowych przydomowej oczyszczalni ścieków.

Za koszty niekwalifikowane, czy te które nie podlegają dofinansowaniu  uznaje się: koszty opracowania dokumentacji projektowej dotyczące wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz koszty nadzoru; wszelkie opłaty geodezyjne itp., związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków itd., zakup części działki w celu budowy oczyszczalni także nie podlega pod koszty kwalifikowane itd.

W przypadku, gdy w budynku mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza lub wynajmowane są pomieszczenia na powierzchni do 50% powierzchni użytkowej danego obiektu - wartość kosztów kwalifikowanych ulega proporcjonalnemu obniżeniu o wielkość wynikającą z procentowego udziału powierzchni zajętej pod działalność gospodarczą lub wynajem.

Jak widać, w zależności od województwa są określane różne  (jednak nie do końca rozbieżne zasady), kwoty oraz koszty kwalifikowane na podstawie których możemy pozyskać dotacje lub pożyczkę na zakup oczyszczalni, jak i jej budowę. Warunki i wymagania różnią się często niewielkimi szczegółami, które jednak mogą mieć wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku o dotację.

Dlatego też każdy, kto chce zainwestować w przydomową oczyszczalnie powinien dokładniej zapoznać się z warunkami i wymaganiami, jakie określa jego najbliższy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.