Przesłane do konsultacji rozporządzenie ministra rolnictwa <w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW na lata 2014-2020> stanowi, że pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji.

I tak, o kolejności przysługiwania pomocy na operacje zapewniające poprawę ogólnych wyników gospodarstwa w rozwoju produkcji prosiąt decyduje suma punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1. Wzrost średniej liczby loch w stadzie (można otrzymać od 1 do 5 pkt)
2. Liczba średnia roczna loch w stadzie po realizacji operacji (od 1 do 3 pkt)
3. Uczestniczenie w unijnym systemie jakości to 2 dodatkowe punkty, a w systemie rolnictwa ekologicznego – 4 pkt
4. Jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca ma nie więcej niż 40 lat przyznaje się 3 pkt
5. Jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu – 5 pkt.