PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Jaka pomoc dla rolników w ramach de minimis?

Jaka pomoc dla rolników w ramach de minimis?
Pomoc de minimis udzielona w jednej trzeciej limitu; fot. Fotolia

W 2014 r. w sektorze rolnictwa udzielono pomocy de minimis w wysokości 79.008.702,61 euro, co stanowiło 35,01% limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis określonego dla RP na okres trzech lat podatkowych, który wynosił 225.700.000 euro.Pomoc publiczna de minimis to taka pomoc, która nie zakłóca równowagi rynkowej.

Łącznie pomoc de minimis w rolnictwie w okresie trzech lat podatkowych (tj. od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2015 r.) na dzień 30 września 2015 r. została wykorzystana w kwocie 145.417.547,58 euro, co stanowiło 64,43% limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis określonej dla sektora rolnictwa w RP.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9), w którym limit skumulowanej kwoty pomocy de minimis wynosi 225.700.000 euro.

Pomoc publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie była udzielana w następujących formach:

1) dotacji;

2) ulg i zwolnień podatkowych;

3) pożyczek i kredytów udzielanych na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;

4) poręczeń i gwarancji udzielanych na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;

5) dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego;

6) zaniechania poboru podatku, odroczenia terminu jego zapłaty, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz umorzenia zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej;

7) umorzenia lub zaniechania poboru należności albo odraczania lub rozkładania na raty płatności należności stanowiących środki publiczne;

8) zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.

A na co i w jakiej wysokości udzielono pomocy?

Pierwsza kategoria - A – obejmuje pomoc przekazywaną w całości beneficjentowi. Kategoria ta dzieli się na dwie grupy: pomoc z budżetu (A1) oraz pomoc w ramach systemu podatkowego lub systemu zabezpieczenia społecznego (A2). Do tej kategorii zalicza się: dotacje, refundacje, zwolnienia z podatku, opłat publicznych, zaniechanie poboru podatku, umorzenia podatku i odsetek, oddanie mienia do korzystania, zbycie mienia na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.

Druga kategoria – B – obejmuje pomoc w formie udziału kapitałowego (np. wniesienie kapitału do spółki, konwersja wierzytelności na akcje lub udziały).

Trzecia kategoria – C – obejmuje transfery finansowe w formie preferencyjnych pożyczek i dopłat do oprocentowania kredytów bankowych dla banków (C1) lub odroczenia, rozłożenia terminu zapłaty podatku lub opłaty (C2).

Czwarta kategoria – D – obejmuje gwarancje i poręczenia kredytowe.

W ramach kategorii B i D nie udzielono pomocy.

Podane dane są danymi na dzień 30 czerwca 2015 r., czyli na dzień przekazania sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie za poprzedni rok kalendarzowy do Komisji Europejskiej.

W ramach kategorii A udzielono pomocy na kwotę 1.806,362 mln zł. Pomoc ta została udzielona przez:

1) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) na kwotę 467,989 mln zł w ramach następujących programów:

a) E 43/2004 – dotacje na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej – 100,059 mln zł,

b) E 45/2004 – dotacje na dofinansowanie kosztów ochrony roślin – 0,441 mln zł,

c) E 47/2004 – dotacje na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – 205,999 mln zł,

d) N 260/05, N 591/06, N 17/2007, N 296/08 – Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – 161,490 mln zł;

2) Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) na kwotę 0,419 mln zł w ramach następujących programów:

a) SA.37206 – program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego – 0,419 mln zł;

3) Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na kwotę 545,186 mln zł w ramach następujących programów:

a) E 70/2004 – linia kredytowa: Pomoc w spłacie kredytów inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa – 35,357 mln zł,

b) E 71/2004 – linia kredytowa: kredyt na realizacje przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie w zakresie nowych technologii produkcji, zapewniających wysoką jakość produktu – 46,517 mln zł,

c) E 72/2004 - linia kredytowa: kredyt na zakup gruntów rolnych – 39,011 mln zł (suma wydatków w 2014 r. na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych do 30.04.2007 r. oraz dopłat w ujęciu kosztowym za 2014 r. do kredytów udzielonych od 01.05.2007 r. do dnia 31.12.2009 r.),

d) E 73/2004 – linia kredytowa: kredyt na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego – 7,212, mln zł (suma wydatków w 2014 r. na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych do 30.04.2007 r. oraz dopłat w ujęciu kosztowym za 2014 r. do kredytów udzielonych od 01.05.2007 r. do dnia 31.12.2009 r.),

e) E 74/2004 – linia kredytowa: kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40. roku życia – 151,849 mln zł,

f) E 75/2004 – linia kredytowa: kredyt w ramach „Branżowego programu wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych” – 0,112 mln zł,

g) E 76/2004 – linia kredytowa: kredyt w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce” – 0,001 mln zł,

h) E 77/2004 – linia kredytowa: kredyt w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego i przetwórstwa jaj w Polsce”– 0,388 mln zł,

i) E 78/2004 – linia kredytowa: kredyt w ramach „Branżowego programu mleczarskiego” – 1,536 mln zł,

j) E 79/2004 – linia kredytowa: kredyt w ramach „Branżowego programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu utylizacyjnego w Polsce”– 0,002 mln zł,

k) E 80/2004 – linia kredytowa: kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji zaakceptowanego w 1996 r. przez Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Finansów, programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa – 0,028 mln zł,

l) E 81/2004 – linia kredytowa: kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa przez grupy producentów rolnych powstałe na mocy ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.) – 0,785 mln zł,

m) E 61/2004 – zalesianie użytków rolnych V i VI klasy bonitacyjnej – 45,953 mln zł,

n) E 65/2004 – dotacje dla podmiotów zajmujących się zbieraniem zwłok padłych przeżuwaczy i świń, przetwarzaniem, transportem oraz spalaniem mączek wyprodukowanych z tych zwłok – 95,395 mln zł,

o) E 36/2004 – dopłaty do oprocentowania kredytów w ramach pozostałych linii kredytowych – 0,001 mln zł,

p) E 56/2004 – dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych – 7,499 mln zł,

q) XA 330/08 – program pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. – 0,006 mln zł,

r) X 224/2009 - dopłaty do kredytów na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych (dane dla tego programu obejmują dopłaty do kredytów udzielanych w ramach różnych linii kredytowych) – 1,043 mln zł,

s) XA 229/2009 – program pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstw rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r. – 0,001 mln zł,

t) XA 109/2010, SA.32530 – program pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi i huragan w 2010 r. – 3,043 mln zł,

u) SA.33427 – program pomocy dla rolników, producentów rolnych, rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych – 6,196 mln zł,

v) SA.34616 – program pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania – 5,814 mln zł,

w) SA.37206 – program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego – 0,121 mln zł,

x) N 92/10 – działanie „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 17,907 mln zł,

y) N 93/10 – działanie „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 17,947 mln zł,

z) 2010/10/EC – decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – 61,462 mln zł (kwota dopłat w ujęciu kosztowym za 2014 r. do kredytów udzielonych w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.) – w odniesieniu do programów E 70/2004 do E 81/2004 pomoc jest udzielana jako dotacja podmiotowa dla ARiMR na dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych;

4) Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na kwotę 0,553 mln zł w ramach następujących programów:

a) SA.34616 – program pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania – 0,002 mln zł,

b) SA.37206 – program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego – 0,551 mln zł;

5) jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 792,215 mln zł w ramach programu N 92/2006, NN 40/2006, SA.35018 – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej – 792,215 mln zł.

W ramach kategorii C udzielono pomocy na kwotę 8,754 mln zł. Pomoc ta została udzielona przez:

1) Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych na:

a) program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego

– 0,006 mln zł w ramach programu SA.37206,

2) Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego – 6,044 mln zł w ramach programu SA.37206;

3) jednostki samorządu terytorialnego:

a) w postaci ulg inwestycyjnych i zwolnień od podatku rolnego – na kwotę 2,704 mln zł w ramach programu E 54/2004

– Komisja zakwalifikowała ww. dane do kategorii C i w ten sposób są one raportowane od 2004 r.

Przygotowane przez ministra rolnictwa „Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku” będzie przedmiotem obrad rozpoczynającego się dziś posiedzenia Sejmu.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (2)

  • aaa 2016-02-25 14:03:55
    Dopłaty nie są pomocą de minimis.
  • vdan 2016-02-24 16:34:59
    De minimis, moderniozacje itp itd. a gdzie są nasze dopłaty !!!!

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.80.173.217
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.