W 2015 r. w sektorze rolnictwa udzielono pomocy de minimis w wysokości 64 845 719,49 euro.

Więcej: Pomoc de minimis mogłaby być większa

W 2016 r. natomiast w sektorze rolnictwa udzielono pomocy de minimis w wysokości 66 909 858,17 euro, co stanowiło 29,65% limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis określonego dla Polski na okres trzech lat podatkowych, który wynosił 225 700 000 euro, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Komisji nr 1408/2013.

Łącznie pomoc de minimis w rolnictwie w okresie trzech lat podatkowych (tj. od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.) na dzień 31 sierpnia 2017 r. została wykorzystana w kwocie 151 240 777,57 euro, co stanowiło 67,01% limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis określonej dla sektora rolnictwa w Polsce - podaje MRiRW w informacji złożonej w Sejmie.

Poza pomocą de minimis w 2016 r. udzielono pomocy publicznej w sektorze rolnictwa w kwocie:

1) 12 936 tys. zł (wykazane jako budżet, tj. zaplanowane wydatki z budżetu – przy braku możliwości uzyskania faktycznych danych o wydatkach lub podjętych zobowiązaniach, w 2015 było to 23 200 tys. zł);

2) 815 557 tys. zł (wykazane jako zobowiązania, podjęte z tytułu danego programu pomocowego, w 2015 – 1 033 100 tys. zł);

3) 1 228 191 tys. zł (wykazane jako wydatki, pozycja ta obejmuje udzielone dotacje lub utracone dochody budżetowe w związku z ulgami, zwolnieniami lub umorzeniami, w 2015 – 1 167 600 tys. zł).

W porównaniu z 2015 rokiem wzrosła tylko pozycja wykazana jako wydatki.

Co się składa na tę pomoc?

W ramach pomocy przekazywanej w całości beneficjentowi (kategoria A, np. dotacje, dopłaty do składek ubezpieczeniowych, kredyty) udzielono pomocy na kwotę 2 043 823 tys. zł (w ub. roku 2 223,8 mln zł), a jako transfery finansowe w formie preferencyjnych pożyczek i dopłat do oprocentowania kredytów bankowych dla banków lub odroczenia, rozłożenia terminu zapłaty podatku lub opłaty – na kwotę 12 861 tys. zł (w ub. r. - 0,1 mln zł).

Nie udzielono możliwej pomocy w formie udziału kapitałowego oraz jako gwarancje i poręczenia kredytowe – tak jak w ubiegłym roku.

Całość „Sprawozdania o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.” w załączniku.

Jutro ma się nim zająć sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.