Różne opłaty za te same czynności, brak potwierdzeń ich odbioru. Czy rolnik powinien otrzymywać od weterynarza potwierdzenie odebranej opłaty?

Więcej: Jaki jest cennik usług weterynaryjnych?

Długo czekaliśmy na odpowiedź, ale została ona przygotowana.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, co - po wyjściu od rolnika i zainkasowaniu gotówki od niego - powinien pozostawić weterynarz jako dowód otrzymanej zapłaty:

„Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi, jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury (art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz. 201, z późn. zm.).

Odrębnymi przepisami, o których mowa w art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej są regulacje ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) regulujące m.in. obowiązek dokumentowania fakturą przez podatników podatku VAT czynności opodatkowanych tym podatkiem, elementy jakie powinna zawierać faktura, termin wystawienia, jak również obowiązki podatników związane z ewidencją obrotu i kwot podatku należnego prowadzoną przy zastosowaniu kas rejestrujących czy rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur z dnia 3 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485). Oznacza to, że o ile nie zostały spełnione przesłanki obowiązujące do wystawienia faktury, osoba świadcząca usługę, w tym przypadku prowadzący działalność gospodarczą lekarz weterynarii wykonujący czynności weterynaryjne, będzie obowiązany wystawić rachunek potwierdzający wykonanie tej usługi na żądanie rolnika. Dodatkowo podatnik, od którego zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, jest obowiązany wystawić rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Natomiast w przypadku, gdy żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania (art. 87 § 3 Ordynacji podatkowej). Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 87 § 4 Ordynacji podatkowej).

Z kolei  rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. Nr 165, poz. 1373 ze zm.) określono niezbędne elementy, jakie powinien zawierać rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Zgodnie z § 14 ww. rozporządzenia rachunek zawiera co najmniej:

- imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi;

- datę wystawienia i numer kolejny rachunku;

- określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe;

- ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie.”

Więcej o opłatach weterynaryjnych: Ile dla weterynarza?