- Każdy z moich znajomych płaci inaczej za badanie w kierunku włośni – mówi „Farmerowi” czytelnik. – Do tego nikt nie dostaje żadnego potwierdzenia dokonania opłaty.

Zapytaliśmy w Głównym Inspektoracie Weterynarii, gdzie można znaleźć cenniki usług weterynaryjnych? Ile kosztuje badanie mięsa w kierunku włośnia, czy cena jest zróżnicowana i jak lekarz weterynarii powinien dokumentować wobec rolnika otrzymaną zapłatę?

Całość odpowiedzi GIW – a także rozporządzenie w sprawie opłat - znajdą Czytelnicy w załączniku.

GIW informuje m.in.:

„Opłaty pobierane przez Inspekcję Weterynaryjną, określone są w rozporządzeniu  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez inspekcję weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 388).

Wskazać należy, że opłaty za badanie mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa, mięsa zwierząt łownych na terenie ferm lub mięsa zwierząt łownych po ich odstrzeleniu, przeznaczonego na użytek własny, określone w poz. 10 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia z uwzględnieniem zwiększenia, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 2016 r., poz. 1077 z późn. zm.)  zawierają w sobie opłatę za badanie mięsa na obecność włośni. Jednakże w przypadku, gdy próbki mięsa pobierane są samodzielnie przez rolnika i dostarczane do urzędowego lekarza weterynarii celem wykonania badania laboratoryjnego w kierunku włośni, laboratorium może samodzielnie określić wysokość opłaty, na podstawie § 1 ust. 1 pkt. 2 i § 1 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z § 10 ww. rozporządzenia opłaty za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną są  pobierane w miejscu i czasie wykonania czynności, jeżeli są wnoszone gotówką, albo wnoszone na rachunek bankowy wskazany przez powiatowego lekarza weterynarii, jeżeli są wpłacane przelewem. Przepisy weterynaryjne nie określają sposobu dokumentowania pobranej opłaty przez Inspekcję Weterynaryjną.

A co wynika z przepisów finansowych? Do tematu wrócimy.