PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Jaki kredyt na zakup ziemi?

Jaki kredyt na zakup ziemi?

Autor: Jacek Kościański

Dodano: 09-05-2015 07:35

Tagi:

Jaki kredyt wybrać na zakup ziemi - preferencyjny czy komercyjny? Wbrew pozorom decyzja nie jest łatwa. W obu przypadkach są plusy i minusy.Kredyty preferencyjne charakteryzują się stałym oprocentowaniem przez cały okres spłaty kredytu. Warunki uzyskania tych kredytów są stałe i kredytobiorca nie jest w stanie wynegocjować lepszych warunków. Banki nie są na ogół zainteresowane udzielaniem kredytów preferencyjnych na niskie kwoty, na przykład rzędu 50-60 tys. zł, których spłata jest rozłożona na wiele lat. Motywują to niską opłacalnością takiej działalności.

Formalności związane z uzyskaniem takiego kredytu są większe, choć nie stanowią bariery nie do przejścia dla kredytobiorców. Wśród standardowo żądanych dokumentów są: nakaz płatniczy, oświadczenie majątkowe wnioskodawcy, informacja o prowadzonej rachunkowości rolniczej - jeżeli taką prowadzi, aktualne zaświadczenie właściwego urzędu gminy o regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o regulowaniu zobowiązań z KRUS. Banki na ogół oczekują też założenia rachunku albo historii rachunku i podania, gdzie mają być przelewane dopłaty. Dodatkowo od kredytobiorcy oczekuje się przedstawienia dokumentów wymaganych dla danej linii kredytowej.

Ponadto w nowych zasadach obsługi kredytów preferencyjnych została rozszerzona lista zdarzeń, które skutkować mają zwrotem udzielonej pomocy o przypadki przeniesienia - bez zgody banku - posiadania mienia nabytego za kredyt. Powyższe oznacza, że nie tylko w przypadku sprzedaży, ale również w wyniku dokonania - bez zgody banku - takich czynności jak dzierżawa, darowizna czy użyczenie zastosowane dopłaty do oprocentowania lub częściowa spłata kapitału kredytu podlegają zwrotowi. Kredyty komercyjne charakteryzują się zmiennym oprocentowaniem opartym na wskaźniku WIBOR, który jest referencyjną wysokością oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym powiększoną o marżę banku. Najczęściej jest stosowane oprocentowanie komercyjnych kredytów na zakup ziemi dla rolników, ustalane na bazie WIBOR 3M (aktualnie 1,65), rzadziej WIBOR 6M (aktualnie 1,66) i WIBOR 1M (aktualnie 1,64), przy zastosowaniu prowizji banku w formie oprocentowania kredytu od 0,5 do 2,0 proc.

Obecnie wysokość wskaźników WIBOR jest stosunkowo niska, ale nie da się wykluczyć, że w trakcie długoletniego spłacania kredytu komercyjnego na zakup ziemi WIBOR i prowizja znacznie wzrosną. Może to spowodować wzrost oprocentowania kredytu na przykład z 6 do 10 proc. Niektóre banki przy udzielaniu kredytu komercyjnego na zakup ziemi proponują jednak oprocentowanie stałe na określony czas z możliwością przedłużenia go. Taką ofertę ma na przykład BGŻ S.A.

Warto pamiętać, że prowizja w przypadku zaciągania kredytu jest jednorazową opłatą, a oprocentowanie kredytu płacić trzeba przez cały okres spłaty. Choć trzeba przyznać, że w miarę spłacania kredytu raty są coraz mniejsze. W związku z tym bardziej trzeba zwracać uwagę na wysokość oprocentowania niż wysokość jednorazowej opłaty prowizyjnej i opłaty za rozpatrzenie wniosku (łączonej zwykle z kosztami prowizji w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego).

Trzeba pamiętać, że na ogół istnieje możliwość negocjowania przez klienta marży banku. Zazwyczaj stali klienci banku lub osoby starające się o duży i długoterminowy kredyt są w stanie wynegocjować niższe oprocentowanie poprzez zmniejszenie prowizji w formie oprocentowania kredytu pobieranego przez bank.

Istnieje obecnie również możliwość nabycia przez rolników ziemi z Agencji Nieruchomości Rolnych z wykorzystaniem płatności ratalnych. Mogą oni korzystać z możliwości rozłożenia przez ANR płatności na roczne lub półroczne raty z rocznym oprocentowaniem w wysokości 3,16 proc. rocznie, na okres do 15 lat, pod warunkiem, że jeszcze przed zawarciem umowy wpłacą co najmniej 10 proc. ceny nieruchomości. W ubiegłym roku oprocentowanie to wynosiło 3,75 proc.

ZMIANY W KREDYTACH PREFERENCYJNYCH Z DOFINANSOWANIEM ARIMR

W Polsce, w 2014 roku, zmieniły się zasady zakupu użytków rolnych na zasadach preferencyjnych. Zostały one teraz dostosowane do warunków obowiązujących w innych krajach UE.

Zmiany dotyczą współfinansowania z budżetu krajowego kosztów zakupu ziemi. Do tej pory, przez siedem ostatnich lat, nasi rolnicy mogli korzystać z większej pomocy państwa przy zakupie gruntów. Teraz zostało to ograniczone.

W 2015 roku zmienią się zasady dotyczące kredytów preferencyjnych, w spłacie których pomaga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do dyspozycji będzie mniej linii kredytowych niż w poprzednim okresie, ale za to wyższa będzie maksymalna kwota kredytu, jaką będzie mogło otrzymać gospodarstwo rolne. Pojawią się też nowe rodzaje kredytów, m.in. na wspólne użytkowanie inwestycji.

W 2015 r. będzie można ubiegać się o następujące kredyty preferencyjne, w ramach których możliwe będzie nabywanie użytków rolnych z dopłatami ARiMR do oprocentowania:

na zakup użytków rolnych (linia Z),

na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR),

z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Przy udziale kredytów z linii Z, RR i MRcsk gospodarstwa rolne będą miały możliwość nabywania użytków rolnych. Zakup wyłącznie użytków rolnych będzie objęty pomocą de minimis w sektorze rolnym - maksymalnie 15 tys. euro w ciągu 3 lat (linia Z) lub pomocą dla młodych rolników w formie częściowej spłaty kapitału (linia MRcsk). Natomiast jeżeli zakup gruntów stanowić będzie część inwestycji obejmującej również inne elementy, np. zakup lub budowę budynków, to będzie finansowany kredytem w części nieprzekraczającej 10 proc. łącznej kwoty planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych (linia RR).

Maksymalna długość okresu kredytowania w przypadku kredytów inwestycyjnych z dopłatą ARiMR do oprocentowania wyniesie 15 lat. Natomiast w przypadku kredytów z częściową spłatą kapitału (linia MRcsk) wynosi 15 lat, ale nie może być krótszy niż 5 lat.

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW Z DOFINANSOWANIEM ARIMR

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych wyniesie nie więcej niż stopa referencyjna WIBOR ustalana dla pożyczek na rynku międzybankowym udzielanych na okres 3 miesięcy (WIBOR 3M), zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku, powiększona o nie więcej niż 2,5 punktu procentowego, i będzie płacone przez:

kredytobiorcę - w wysokości 0,67 oprocentowania obliczonego zgodnie z wyżej przedstawionym sposobem, jednak nie mniej niż 3 proc., a w przypadku, gdy oprocentowanie obliczone zgodnie z tym sposobem wynosi poniżej 3 proc. - w wysokości tego oprocentowania,

ARiMR - w wysokości 0,33 oprocentowania.

WYŻSZA MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU PREFERENCYJNEGO

Zmieniono wysokość oraz sposób ustalania limitów kredytowych. Podwyższono maksymalną kwotę kredytu dla gospodarstw rolnych do wysokości 5 mln zł, a przy ustalaniu kwoty kredytu uwzględnia się niespłacone kredyty w kwotach, w jakich zostały udzielone po dniu 31 grudnia 2014 r., przy czym nie uwzględnia się kredytów preferencyjnych udzielonych do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz po dniu 31 grudnia 2014 r. z linii K01 i K02.

ŁĄCZENIE LINII KREDYTOWYCH

Kolejną nowością w odniesieniu do lat ubiegłych jest możliwość łączenia dwóch linii kredytowych w ramach realizacji inwestycji obejmującej zarówno zakup użytków rolnych, jak i inne nakłady, np. budowę budynku inwentarskiego czy zakup maszyn. W takim przypadku wnioskodawca składa jeden plan inwestycji uwzględniający podział planowanych do poniesienia nakładów pomiędzy dwie linie kredytowe z wyodrębnieniem finansowym i rzeczowym wymaganego wkładu własnego do każdej z nich, przy czym zakup użytków rolnych może być sfinansowany wyłącznie z linii Z lub MRcsk.

SPECJALNY KREDYT DLA MŁODYCH ROLNIKÓW

Zasady udzielania kredytów wprowadzają także nową definicję młodego rolnika - jest nim osoba, która w dniu złożenia wniosku o kredyt ma nie więcej niż 40 lat, posiada odpowiednie umiejętności i kwalifikacje zawodowe i która po raz pierwszy rozpoczyna działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujące tym gospodarstwem. Specjalnie dla młodych rolników uruchomiono kredyt z pomocą ARiMR w formie częściowej spłaty kapitału na zakup użytków rolnych z przeznaczeniem na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego (linia MRcsk).

BANKI WSPÓŁPRACUJĄCE Z ARIMR

ARiMR dwukrotnie wysłała zaproszenie do banków do składania ofert w sprawie udzielania kredytów preferencyjnych. Na zaproszenie odpowiedziało 8 banków. Agencja wystąpiła do tych banków o zweryfikowanie złożonych ofert w zakresie wysokości opłat i prowizji na rzecz banku oraz marży banku, o którą powiększana będzie stopa referencyjna WIBOR 3M przy ustalaniu oprocentowania.

Do momentu zamknięcia tego numeru Farmera lista tych banków nie była znana.

Dotychczas z ARiMR w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych współpracowało 6 banków:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

SGB Bank S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Zachodni WBK S.A.

ING Bank Śląski S.A.

Pekao S.A.

OFERTY KOMERCYJNYCH KREDYTÓW NA ZAKUP ZIEMI

Oferty banków proponujących rolnikom kredyty komercyjne na zakup ziemi przewidują na ogół okres kredytowania od 10 do 30 lat, karencje w spłacie kapitału (wakacje kredytowe) od 6 do 24 miesięcy raz na 10 lat. Harmonogram spłat kredytu na ogół może być dostosowany do specyfiki prowadzonej działalności.

Wkład własny najczęściej wynosi 20-30 proc. Znacznie rzadziej podlega negocjacjom lub wynosi 10 proc. Kwota kredytu na zakup ziemi wynosi do 5 mln zł.

Standardową formą zabezpieczania kredytów na zakup ziemi jest ustanowienie zastawu na hipotece. Ustanowienie hipoteki trwa miesiąc lub dwa i wiąże się to z wyższymi kosztami kredytu w tym okresie. Rolnik zamiast np. 5,5 proc. płaci przez ten czas 6,5 proc. Zmniejszenie oprocentowania następuje po potwierdzeniu założenia hipoteki.

Na ogół banki wymagają przedstawienia biznesplanu, którego koszt sporządzenia zależy zazwyczaj od wysokości kredytu, o który stara się potencjalny nabywca ziemi. Zwykle koszt wynosi od 300 do 700 zł. Innym bankom wystarcza bieżąca ocena zdolności kredytowych dokonywana na podstawie bieżących przychodów w gospodarstwie.Podobał się artykuł? Podziel się!

MULTIMEDIA

×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (2)

 • MR 2017-10-17 21:13:06
  Panie Kościański co oznacza : sandardową formą zabezpieczania kredytów na zakup ziemi jest ustanowienie zastawu na hipotece. No niech Pan napisze co to wg. Pana jest zastaw na hipotece i w jaki sposób- w jakiej formie prawnej - taki zastaw się ustanawia i realizuje w razie braku regulacji zobowiązania . No Panie ... chociaż minimum wiedzy , proszę !
 • lance 2017-04-29 14:15:57
  Dobry dzień,

  Uzyskać szybkie i łatwe pożyczki z 3% stopy procentowej bez stresu lub zabezpieczenia, jest to zgodne z prawem i odpowiednich protokołów. Zainteresowanych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej za pośrednictwem serwisu hopkinsonloan@hotmail.com i wypełnij poniższe informacje.

  Pełne imię i nazwisko:
  Kwota kredytu:
  Czas trwania kredytu:

  Dzięki.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.210.24.208
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.