• Rząd wprowadza większe limity zamarzające ceny prądu w wysokości: 2600 i 3000 kWh/rok dla gospodarstw domowych prowadzących działalność rolną, dużych rodzin (2+3) oraz dla osób z niepełnosprawnością. 
 • Sprawdź jakie dokumenty będą niezbędne do uzyskania wyższego limitu zamrażającego ceny prądu w 2023 r., w zależności czy jesteś rolnikiem, masz dużą rodzinę lub członek twojej rodziny ma orzeczenie niepełnosprawności.
 • Niezbędne będzie złożenie wniosku papierowego lub elektronicznego do przedsiębrstwa energetycznego wraz załączeniem kopii odpowiednich dokumentów do dnia 30 czerwca 2023 r.
 • Jeżeli nie złożysz w terminie (do dnia 30 czerwca 2023 r.)  wniosku wraz z ważnymi kopiami dokumentów nie uzyskasz wyższego limitu zamrażającego próg cenowy prądu, czyli twój limit wyniesie wtedy 2000 kWh/rok.

Już jest opublikowany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Wreszcie ustawodawca precyzyjnie określa kto i na jakich zasadach będzie objęty ochroną przed rosnącymi cenami prądu w 2023 r.

Nie jest zaskoczeniem wprowadzenie  progów zamrażających ceny prądu dla gospodarstw domowych. Niespodzianką jest to, że rząd zdecydował się podnieść wysokość tych progów na korzyść rolników oraz dużych rodzin (2+3) z kartą dużej rodziny.

Trzy, a nie dwa podwyższone progi zamrażające ceny prądu w 2023 r.

Rząd pierwotnie panował wprowadzić dwa progi zamrażające ceny prądu na poziomie 2 tys. kWh/rok dla wszystkich gospodarstw domowych oprócz gospodarstw prowadzących działalność rolną, osób z orzeczeniem niepełnosprawności oraz dużych rodzin (2+3). Dla tych trzech ostatnich grup próg zamrażający miał być podniesiony do 2,6 kWh/rok w 2023 r.

Jednak mamy tu zaskakującą zmianę. Rządzący postanowili wprowadzić wyższe 3 progi zamrażające poniżej których gwarantowana cena energii będzie obowiązywać:

 • do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,
 • do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
 • do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin trzy plus – czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników (gospodarstwa domowe, prowadzące działalność rolną).

Nie zapominajmy że jest też limit 2 tys. kWh jest zbliżony do średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym w 2020 r., który będzie obowiązywał wszystkich oprócz rolników, duże rodziny i rodziny, u których przynajmniej 1 członek rodziny ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności,

Jeżeli między 1 październikiem 2022 r. a 31 grudnia 2023 r. odbiorca energii elektrycznej zmniejszy zużycie prądu o co najmniej 10% w porównaniu z okresem od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022, to w 2024 r. spółka energetyczna ma obowiązek przyznać mu upust w wysokości 10% kosztów zużycia energii elektrycznej z okresu październik 2022 rok - grudzień 2023 rok.

W 2023 r. rząd zablokuje więc wzrost cen energii elektrycznej na poziomie z 2022 r. pod warunkiem że nie przekroczymy progu zamrażającego.

Z zamrożenia cen prądu będą wyłączeni odbiorcy, którzy skorzystali z prawa do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i jednocześnie zawarte przez nich umowy gwarantują stałą cenę za obrót energią elektryczną w 2023 roku.

Gospodarstwa domowe, po przekroczeniu zużycia odpowiednio 2 tys., 2,6 tys. oraz 3 tys. kWh, za każdą kolejną zużytą 1 kWh, będą rozliczane według cen i stawek opłat, które obowiązują w taryfie danego przedsiębiorstwa z 2023 r. lub w przypadku ofert wolnorynkowych – według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą. Oznacza to, że każda polska rodzina – również ta, która zużywa np. 2,7 kWh rocznie –  skorzysta na zamrożeniu cen do limitu 2 tys. kWh.

Dobrze, ale bardzo jest istotne, jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania wyższego progu, wreszcie komu i do kiedy trzeba będzie je złożyć.

Jakie dokumenty do uzyskania wyższego progu zamrażającego ceny prądu?

W celu skorzystania z zamrożenia cen prądu do limitów 2,6 MWh i 3 MWh rocznie, niezbędne będzie złożenie spółce energetycznej (w której się rozliczamy) oświadczenie o spełnieniu warunków:

 • rolnik -  numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego;
 • duża rodzina - o posiadaniu Karty Dużej Rodziny (  numer Karty Dużej Rodziny);
 • osoba z niepełnosprawnością - decyzji orzeczenia o niepełnosprawności (także niepełnosprawności umiarkowanej).

Poniżej dla ułatwienia przedstawiamy tabelkę ułatwiającą wam sprawdzenie jakie dokumenty są niezbędne do złożenia aby uzyskać wyższy próg zamrażający ceny energii elektrycznej w 2023 r.

Dokumenty niezbędne do uzyskania wyższego progu zamrażającego ceny prądu w 2023 r.

Wnioskodawca Wysokość  progu zamrażającego Niezbędne dokumenty
Rolnik 3000 kWh/rok

Oświadczenie (papierowe lub elektroniczne) wraz z:

 • numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej
 • nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję;
 • załącza kopię decyzji.
Duża rodzina (2+3) 3000 kWh/rok

Oświadczenie (papierowe lub elektroniczne) wraz z:

 • numerem Karty Dużej Rodziny
 • kopia (na papierze lub skan) Karty Dużej Rodziny
Osoba z niepełnosprawnością 2600 kWh/rok

Oświadczenie (papierowe lub elektroniczne) wraz z jednym:

 • orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • orzeczeniem o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zamieszkującego wspólnie z osobą posiadającą, w dniu wejścia w życie ustawy, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • orzeczeniem o niepełnosprawności
  wydane osobie poniżej 16 roku życia;
 • orzeczeniem o rehabilitacji
  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w punkcie poboru energii.
 • kopia orzeczenia dołączona do wniosku.
Źródło:  Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej


Co więcej przedsiębiorstwo energetyczne w celu weryfikacji danych, zawartych w oświadczeniu może żądać przedstawienia do wglądu od tego odbiorcy odpowiednio ważnej/ważnego:

 • oryginalnej Karty Dużej Rodziny;
 • oryginalnego orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności itd..;
 • oryginalnej decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 r.

Oświadczenie, które będziemy składać do przedsiębiorstwa energetycznego, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Za składanie fałszywych oświadczeń, składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

Oświadczenie będziemy mogli złożyć w dwóch wersjach: papierowej i elektronicznej.

Do odbiorców uprawnionych do skorzystania z podwyższonych progów zamrażających ceny prądu (2600 kWh/rok i 3000 kWh/rok) w 2023 r., a którzy nie złożą oświadczenia do dnia 30 czerwca 2023 r  nie stosuje się podwyższonych limitów zużycia energii elektrycznej (2600 kWh/rok i 3000 kWh/rok).

W jaki sposób złożyć wniosek uprawniający uzyskanie wyższych limitów zamrażających ceny prądu?

Rodzaj oświadczenia składanego do przedsiębiorstwa energetycznego Jak poprawnie złożyć oświadczenie? Do kiedy składać oświadczenie?
Papierowe
 • złożone w postaci papierowej opatruje się
  podpisem własnoręcznym i składa osobiście w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego;
 • w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 i 1933) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go przedsiębiorcy energetycznemu.
najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r.
Elektroniczne w postaci elektronicznej opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i
składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej (potrzebne będzie założenie profilu zaufanego)
najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r.
Źródło: Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

Warto dodać że zgodnie z projektem powyższej ustawy z wyższych limitów zamrażających ceny prądu nie będą mogli wykorzystać odbiorcy, którzy skorzystali z prawa do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i jednocześnie zawarte przez nich oferty sprzedaży lub kompleksowe gwarantują im stałą cenę za obrót energią elektryczną w roku 2023.