19 października rusza nabór wniosków na „Modernizację” z PROW 2014-2020 na inwestycje związane z:

· rozwojem produkcji prosiąt;

· rozwojem produkcji mleka krowiego;

· rozwojem produkcji bydła mięsnego.

W przypadku gdy operacja jest związana bezpośrednio z działalnością rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej, operacja może obejmować wyłącznie inwestycje związane z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - czytamy w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W przypadku operacji realizowanej w obszarach związanych z rozwojem produkcji prosiąt, mleka krowiego i bydła mięsnego, pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów związanych bezpośrednio:

- z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem, oraz kosztów ogólnych.

Do kosztów ogólnych zalicza się koszty:

1) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

a) kosztorysów,

b) projektów architektonicznych lub budowlanych,

c) operatów wodnoprawnych,

d) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,

e) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,

f) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,

g) projektów technologicznych;

2) sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego;

3) związane z kierowaniem robotami budowlanymi;

4) opłat za konsultacje, doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności.

A jakie koszty nie mogą być uznane za kwalifikowalne?

Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje m.in.:

•             nabycia nieruchomości;

•             nabycia maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia, jak rzeczy nabyte w ramach PROW 2007–2013;

•             podatku od towarów i usług (VAT);

•             nabycia rzeczy używanych;

•             leasingu zwrotnego, kosztów związanych z umową leasingu, w szczególności marży finansującego oraz ubezpieczenia;

•             kosztów dostosowania do norm lub wymogów unijnych;

•             nabycia zwierząt;

•             kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji odtworzeniowych;

•             zaopatrzenia gospodarstw rolnych w wodę, w tym budowy ujęć wody, zakupu urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody oraz nawodnień ciśnieniowych.