Ustawodawca w art. 50 Ustawy o odpadach wymienia szereg rodzajów działalności, których rozpoczęcie prowadzenia działalności wymaga wpisu do rejestru BDO. 

Zgodnie z art. 51 pkt. 1 ust. 5 Ustawy o odpadach rolnicy będący właścicielami gospodarstw rolnych o areale poniżej 75 ha nie podlegają wpisowi do rejestru BDO. 

Jednak zgodnie z interpretacją przepisów przez Ministerstwo Środowiska, rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa większe niż 75 ha i są wytwórcami odpadów, są kategorycznie objęci powyższym obowiązkiem.

Okazuje się, że rolnikom, którzy nie złożyli wniosku o dokonanie rejestracji w BDO grożą nie tylko kary finansowe. Dodatkowo po znowelizowanej ustawie o odpadach oraz ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo ochrony środowiska zwiększono zakres kar nie tylko za brak wpisu do rejestru BDO. 

Obowiązujące stare przepisy do 23 września br., nakładały sankcje za niestosowanie przepisów dotyczących rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w BDO w postaci:

  • grzywny od 100 zł do ponad 1 mln zł lub areszt, które były wymierzane przez sądy,
  • pieniężnej kary administracyjnej w wysokości od 5 tys. zł do nawet 1 mln zł, nakładanej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Nowelizacja powyższych ustaw z dnia 23 września br. poszerzyła katalog finansowych kar administracyjnych, nakładanych zarówno na wytwórców odpadów, jak i gospodarujących odpadami.

Jakie nowe sankcje finansowe za brak wpisu BDO i nieprawidłowe gospodarowanie odpadami?

Po wrześniowej nowelizacji przepisów, karą grzywny, areszt lub pieniężną karą administracyjną (a nie tak jak było dotychczas tylko karą grzywny) objęte zostały między innymi działania:

  • kara aresztu albo grzywny - za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru;
  • kara aresztu albo grzywny - za brak wniosku o wpis do rejestru/o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo złożenie wniosku niezgodny ze stanem faktycznym;
  • administracyjna kara pieniężna 5 000 zł-1 000 000 zł za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru;
  • administracyjna  kara pieniężna 5 000 zł- 1 000 000 zł za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO;
  • administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł za transport odpadów bez wpisu do rejestru BDO;
  • administracyjna kara pieniężna 1 000 zł – 100 000 zł za niedostarczenie odpadów przez transportującego odpady do posiadacza odpadów/miejsca przeznaczenia odpadów, wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów.

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  wprowadza więc dodatkowe administracyjne kary pieniężne za naruszenia przepisów związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami przez podmioty, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub nie otrzymały wpisu do rejestru BDO.

Co więcej w nowelizacji przepisów to właśnie Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska otrzymała dodatkowe uprawnienia do nakładania tych kar pieniężnych w wysokości od 1 tys. zł do nawet 1 mln zł.

Warto też mieć uwadze iż po nowelizacji przepisów prawa, ukarane mogą być także osoby prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą, które tylko zleciły obowiązek gospodarowania odpadami innym podmiotom nie posiadającym wymaganego wpisu do rejestru BDO oraz odpowiednich pozwoleń.

Karzę podlegają także działania sprzeczne z znowelizowanymi ustawami , jak np. gospodarowanie odpadami niezgodnie z z informacjami wpisywanymi do rejestru czy brak podawania numeru BDO na wystawianych dokumentach w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej. Karze podlega też  prowadzenie ewidencji odpadów w sposób nieterminowy.

Sprawdź najnowsze oferty na Giełdzie Rolnej!

Sprawdź pełną agendę wydarzenia - NWwR 2021.

Nie czekaj! zarejestruj się już dziś!