Nowa Specustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy wprowadzi nie tylko większy podatek od deszczu od nowego roku.

Znowelizuje ona ustawę Prawo Wodne, poprzez dodanie i doprecyzowanie przepisów regulujących zasady i obowiązki związane z utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, także rowów melioracyjnych.

Jakie obowiązki i kary nakłada obecna ustawa Prawo Wodne?

Obecna ustawa Prawo wodne (art. 205) nakłada obowiązek utrzymania urządzeń melioracyjnych na właściciela nieruchomości, na której położone są m.in rowy melioracyjne, i wynika z faktu, że korzystanie z wód (niezależnie czy zwykłe, czy szczególne) nie może wpływać negatywnie na stosunki wodne w zlewni, czy też zagrażać gruntom przyległym.

Jak podkreśla mgr inż. Maciej Humiczewski, dyrektor generalny w Komes Water, w takich sytuacjach, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, po powzięciu informacji, że wskutek zaniedbania istniejących urządzeń melioracyjnych, inne strony zależne od wód ponoszą straty, może tylko i wyłącznie nakazać przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego tych urządzeń (art. 206 ustawy Prawo Wodne).

W obecnie obowiązującej ustawie Prawo Wodne nie ma żadnych przepisów pozwalających organom takim, jak urzędy gmin, nakładanie dodatkowych kar finansowych np. z powodu nieprawidłowe eksploatowanie urządzeń wodnych lub np. z tytułu rażących zaniedbań wynikłych z braku regularnych konserwacji  rowów melioracyjnych.

Jednak specustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy całkowicie ten stan prawny zmieni.

Jakie nowe obowiązki i kary wprowadzi specustawa?

 Od nowego roku zacznie obowiązywać specustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, która wprowadzi nowe obowiązki na właścicieli nieruchomości. Chodzi oczywiście korzystanie i konserwację urządzeń wodnych położonych na terenach należących do właścicieli nieruchomości.

Do art. 205 w nowelizowanej ustawie Prawo Wodne dodano punkt 2, w którym ustawodawca doprecyzował obowiązki związane z eksploatacją, konserwacją oraz remontami urządzeń wodnych, które są nakładane na właścicieli gruntów, na których położone są urządzenia wodne (o tym mówi obecny art. 205 Prawo wodne).

Co więcej, zgodnie z nowelizowanym art. 205, punkt 3 ustawy Prawo wodne, właściciele nieruchomości, na których umiejscowione są urządzenia wodne (z wyjątkiem parków narodowych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe) będą zobowiązani do opracowywania w zależności od potrzeb utrzymaniowych rocznych, dwuletnich lub trzyletnich wykazów niezbędnych prac utrzymaniowych urządzeń melioracji wodnych, zwanych dalej "wykazem prac utrzymaniowych", uwzględniających działania mające na celu zachowania funkcji tych urządzeń i przekazywania ich właściwym gminom w celu zatwierdzenia, w terminie do dnia 1 lutego roku, w którym ma rozpocząć się wykonanie tego planu.

Ustawodawca w nowelizowanej ustawie Prawo wodne przewiduje zwolnienie podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w przypadku, gdy uległy one zużyciu w takim stopniu, że znaczne utrudnione jest odtworzenie ich funkcji lub które uległy zniszczeniu.

Jakie kary za brak przygotowanych i zatwierdzonych wykazów prac utrzymaniowych?

Jeżeli właściciele nieruchomości zaniedbają powyższe obowiązki lub je naruszą, wtedy będą podlegać karze pieniężnej w wysokości do 2000 zł (zgodnie proponowanym zapisem w art. 205a.1 zawartym w projekcie specustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy,).

Kary pieniężne, w drodze decyzji, będą wymierzać wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Co więcej, powyższa kara pieniężna wraz z odsetkami za zwłokę będzie podlegać przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jak wskazuje ustawodawca, kary pieniężne będą stanowiły dodatkowy dochód budżetu właściwej gminy.

Kiedy zacznie obowiązywać specustawa?

Specustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, nowelizująca ustawę Prawo wodne, jest na etapie konsultacji publicznych. Najprawomocniej  projekt spec ustawy o inwestycjach przeciwdziałania skutkom suszy zostanie skierowany do Sejmu już na początku 2022 r.

Sprawdź pełną agendę wydarzenia - NWwR 2021.

Nie czekaj! zarejestruj się już dziś!