Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego został przygotowany z zamiarem zastąpienia rozporządzenia z 29 grudnia 2014r., dotychczas regulującego te kwestie.

Konieczność wydania rozporządzenia wynikła ze zmiany ustawy o nasiennictwie, która wprowadza opłatę za pobranie przez organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa opłaty za pobranie prób gleby i podłoża, w którym wytwarzany jest materiał szkółkarski kategorii elitarny i kwalifikowany.

„W związku z zakresem powyżej określonych zmian stawki opłat określone w projektowanym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi są tożsame ze stawkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 88), z wyłączeniem stawek opłat za pobranie prób gleby i podłoża, w którym wytwarzany jest materiał szkółkarski kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany” – podano w uzasadnieniu.

Ponadto wśród roślin uprawnych jest wymieniona gryka, w związku z wpisaniem odmian tego gatunku do krajowego rejestru odmian roślin uprawnych.

Wszystkie stawki w załączniku.