Zgodnie z znowelizowaną ustawą Prawo Budowlane nie będą wymagały decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia (określone w art. 30 tejże ustawy) następujące roboty budowlane polegające na: 

1) Przebudowie:

 • budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych,
 • obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 4–8, 10 i 14–29 oraz w ust. 2,
 • polegającej na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m,
 • urządzeń budowlanych.

2) Remoncie:

 • obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu: – budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, – budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych,
 • urządzeń budowlanych (np. przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczeniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki).

3) Instalowaniu:

 • na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości nieprzekraczającej 3 m,
 •  krat na obiektach budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
 • pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a,
 • wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji gazowych.

4) utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych.

Problematyczna interpretacja przepisów?

Najnowszy projekt ustawy Prawo Budowlane rodzi  zawiłości i wątpliwości, co do właściwej interpretacji zmienionych przepisów. 

Weźmy za przykład przepis przepis ust. 4, pkt. 1, podpunkt b zgodnie, z którym nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenie (tylko przebudowa obiektów, o których mowa w  ust. 1 pkt 4–8, 10 i 14–29 oraz w ust. 2,. 

O jakie dokładnie obiekty chodzi? Otóż można wnioskować że wymienione wyżej obiekty budowlane znajdziemy w art 29 ust.1 i art. 29 ust. 2. Osoba, która nie zna się na zawiłościach prawnych może mieć wątpliwości, o ustęp w jakim artykule dokładnie chodzi.

Czyli wiemy już, że możemy przebudować (bez pozwolenia i zgłoszenia  obiekty wymienione w art. 29 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 14–29 oraz w ust. 2. Jakie to obiekty?

Co można przebudowywać bez pozwolenia budowlanego i zgody? 

W art. 29. ust. 1 znajdziemy listę obiektów, do których budowy będziemy musieli dokonać tylko zgłoszenia w stosownym urzędzie. 

Tylko przebudowa istniejących obiektów, wymienionych a w art 29.1 dotyczy:

- pkt 4-8 to:

 • obiekty budowlane, niewymienione w pkt 2, 3 i 5–30 oraz w ust. 2, usytuowane na terenach zamkniętych, ustalone decyzją Ministra
  Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
  z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz
  użyteczności publicznej; 
 • oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę; 
 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
 • tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem
  i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie
  określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu (np. hale rolnicze);
 • pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony
  pomostu do dna akwenu, do 2,50 m;

- pkt 10 to kanalizacja kablowa;

- pkt 14-29 to:

 • wolno stojące: parterowe budynki gospodarcze; garaże, wiaty – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • przydomowe: ganki,  oranżerie (ogrodów zimowych) – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów
  na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej
  rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku,
  o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na
  działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • parterowe budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako
  zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach
  stanowiących własność Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura
  2000;
 • gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczonych
  wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych
  Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 • stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk
  włącznie, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 •  boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do
  rekreacji;
 • ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;
 • przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej
  35 m2;
 •  przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych – z zastrzeżeniem art. 29a;
 • kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia
  21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w pasie drogowym w ramach
  przebudowy drogi;
 • stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia
  2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem
  infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu
  art. 2 pkt 3 tej ustawy;
 • niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem;
 • podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;
 • obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
 •  obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających
  zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
 • płyt do składowania obornika,
 • szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,
 • naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,
 • silosów na kiszonkę.

Z kolei w artykule 29 ust. 2 wymienione są wszystkie inwestycje, których budowa i tak nie wymaga zgłoszenia, ani tym bardzie zdobycia pozwolenia na budowę, więc zgodnie z zasadą prawa a maiori ad minus (wnioskowanie z uzasadnienia silniejszego na słabsze) można je tym bardziej przebudowywać (bez zgłoszenia i pozwolenia).