Zgodnie z art. 6, Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, rolnik indywidualny musi spełniać określone wymagania. Jak doprecyzowuje ustawa (art. 6), musi on być osobą fizyczną, będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia nie przekracza 300 ha. Jednak co, to w praktyce oznacza?

Wymagania stawiane rolnikom indywidualnym

Ustawa ta doprecyzowuje, że rolnik będący osobo fizyczną jednoznacznie osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, czyli pracuje w tym gospodarstwie i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie. Co więcej ustawa ta określa jeszcze, ż rolnik indywidualny musi posiadać także odpowiedenie kwalifikacje rolnicze.

Można te ostatnie uzyskać poprzez zdobycie wykształcenia rolniczego zasadnicze zawodowe, zasadniczego branżowego, średniego, średniego branżowe lub wyższego zgodnie z art. 6 ust. 2 o kształtowaniu ustroju rolnego.

W myśl tej ustawy także rolnikami indywidualnymi są osoby, które zdobyły tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej, a nawet wykształcenie wyższe inne niż rolnicze (oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem), także wykształcenie średnie (branżowe) inne niż rolnicze, ale muszą posiadać także 3-letni staż pracy w rolnictwie.

Rolnikiem indywidualnym może zostać także osoba posiadająca wykształcenie podstawowe gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe, wszystkie nie związane z rolnictwem pod warunkiem że miały 5-letni staż w rolnictwie. Zatem ustawodawca jasno określa, że najważniejsze jest praktyczny staż i doświadczenie zdobyte podczas pracy w rolnictwie a nie same wykształcenie.

Co więcej, osoba ta musi zamieszkiwać co najmniej okres 5 lat (czyli być zameldowanym na pobyt stały) w gminie, na obszarze której jest położona nieruchomość rolna, w gospodarstwie rolnym, zarządzanym przez tą osobę przez minimum 5 lat.

Dopiero po spełnieniu powyższych wymagań osoba może zostać rolnikiem indywidualnym, co daje mu np. prawo do nabywania nieruchomości rolnych bez konieczności uzyskania zgody odpowienego Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wspracia Rolnictwa w drodze decyzji administacyjnej.